Internationalisering

Beleid

In 2018 is het beleidsplan 2017-2020 goed van start gegaan. Dit beleidsplan 2017-2020 kent tevens een activiteitenplan. Daarin staan de activiteiten en resultaatverwachtingen per thema beschreven, zodat de voortgang makkelijk is te volgen en betrokkenen op deelniveau weten wat er van hen wordt verwacht.
Het nieuwe plan is tot stand gekomen met de academiedirecteuren, coördinator Internationalisering, studenten en de lectoraten.

Er is regulier overleg tussen de beleidsmedewerker International Office en de portefeuillehouder, zo wordt de voortgang van geplande processen in het activiteitenplan bewaakt. Daarnaast onderhoudt de beleidsmedewerker International Office regulier overleg met de coördinatoren van de academies. De geschetste procesgang komt steeds aan de orde in het overleg tussen het CvB en de portefeuillehouder Internationalisering en in het Beleidsoverleg.

Hogeschoolbreed melden wij de volgende activiteiten, resultaten en ontwikkelingen:

1. De Erasmus-mobiliteit van studenten is afgenomen; de mobiliteit van docenten is beperkt tot de taalreizen naar Ierland:

 • Er is een groep docenten voor een intensieve taaltraining Engels naar Ierland geweest; en een groep pabodocenten voor een studiereis naar Edinburgh.;
 • Er gaan minder studenten op pad voor stage: 4 naar Finland, 3 naar Bonn, 3 naar Malta en 2 naar Oslo. Dat is een daling ten opzichte van het aantal Erasmusbeurzen in 2017: van 17 naar 12. Deze lagere score werd verwacht. De minoren die een buitenland component hebben, concurreren met de standaard Erasmus-stages.

2. Overige mobiliteit:

 • Er zijn fors meer studenten naar stageplaatsen buiten Europa gegaan met een Viaa-beurs (van 41 naar 68 ) in vergelijking met 2017.
 • De pabostudenten konden voorheen gebruikmaken van een speciaal beurzenprogramma; dat is afgeschaft, zodat ze nu ook gebruik moeten maken van de Viaa-beurs.
 • De Holland Scholarship-beurs is benut door 4 uitgaande studenten: 2 naar Dordt College, en 2 naar Peru.
 • Daarnaast lijkt de belangstelling te groeien van eerste- en tweedejaarsstudenten HBO-V om naar het buitenland te gaan, gezien het aantal studenten dat spontaan binnen loopt bij het International Office. Ook op open dagen neemt de belangstelling voor de stand van het International Office toe.

3. Inkomende mobiliteit:

 • Het aantal studenten dat meedoet met SPICE was in 2018 opvallend laag. Vanuit Dordt College waren er 9 deelnemers. Dankzij de deelname van 1 student uit Hongarije op Erasmus-basis, en 2 studenten op een NFP-beurs uit Nigeria en Nepal kwam het aantal nog op 12 deelnemers. De verwachting is dat het om een tijdelijke dip gaat.

4. Internationale relaties: naast de al bestaande contacten zijn er op Viaa-niveau nieuwe contacten en partnerschappen in opbouw:

 • Zuid-Afrika (Mukhanyo) en Malawi (Nkhoma Christian University): deze contacten zijn in ontwikkeling, maar hebben nog niet tot een overeenkomst geleid.
 • Binnen Europa zijn op basis van een analyse van de relatiesterkte vijf focus-partners bepaald waarmee intensievere contacten worden beoogd: KRE (Budapest), DIAK (Helsinki), VID (Oslo), Diakonissestiftelsen (Kopenhagen) en EHL (Ludwigsburg). Een systeem van bezoeken door een vaste contactpersonen is in ontwikkeling.
 • Er is beleid in ontwikkeling om de relaties met partners nauwkeuriger en meer doelgericht te beheren, waardoor de kwaliteit van de relaties zal toenemen.

5. Er is meer samenwerking met nationale instellingen en partners tot stand gekomen:

 • Met de Verre Naasten: Viaa is actief betrokken bij de voorbereiding van de vernieuwde versie van de International Course, en ook samenwerking op het gebied van stageplaatsen voor Viaa-studenten.
 • Overleg met KPZ en Windesheim over een aantal praktische zaken.
 • ZEG en Radiant: Met de ZEG-collega’s van het International Office is regelmatig overleg over met name praktische zaken. Met het grotere verband van Radiant is een begin gemaakt met de samenwerking in de werkgroep Internationalisering.

6. Taalscholing en taalbeleid:

 • Viaa-breed is een taalbeleid vastgesteld waarin wordt aangegeven welk beheersingsniveau van het Engels bij een bepaalde rol in Viaa verwacht wordt. Er wordt op maat taaltraining aangeboden.
 • Met name de docenten die in het Engels lesgeven ( binnen SPICE en de minoren), of die begeleiding geven aan internationale studenten, maar ook andere betrokkenen bij internationalisering moeten het Engels op C1 niveau beheersen. Voor die medewerkers wordt de Cambridge advanced cursus aangeboden op Viaa. De eerste groep zal in maart 2019 examen doen.

Het valt op dat buitenlandse instellingen Hogeschool Viaa beter weten te vinden en regelmatig verzoeken doen tot samenwerking. Met meerdere partners zijn gesprekken gaande om tot meer studentuitwisseling te komen. Dat is een ontwikkeling die de urgentie onderstreept om tot een uitgebreider, Engelstalig aanbod te komen in Viaa. Ook internationale studenten weten het International Office van Viaa beter te vinden, gezien de verzoeken via e-mail voor meer informatie.
Dat is opvallend, gezien de beperkte informatie op de website.
In 2018 zijn de voorbereidingen getroffen om de website volwaardig tweetalig te maken. Dat wil zeggen, dat door een klik op de Engelse vlag er een Engelstalige versie verschijnt. De verwachting is dat de website in deze vorm begin 2019 beschikbaar is.

Internationalisering staat bij studenten en docenten meer in de belangstelling. Dat komt mede doordat het International Office makkelijk te vinden was (grenzend aan de aula), meer docenten de taaltraining in Ierland doen, en in de curriculaherzieningen expliciet ook het internationaliseren in het onderwijs wordt meegenomen.
Ook het feit dat vaker internationale studenten in de reguliere lessen meedoen, onderstreept de noodzaak om het eigen Viaa-onderwijs verder te internationaliseren. De praktijk van internationalisering ontstijgt het niveau van buitenlandstages en bezoeken en verschuift in de richting van internationalisering als integraal element van het studieprogramma.

Academies: uitwisseling en beurzen

Deze paragraaf biedt een overzicht van de internationaliseringsactiviteiten per academie in 2018.

Educatieve Academie

Internationaliseringsprogramma van Educatieve Academie

In het strategisch beleidsplan van de Educatieve Academie is een nieuwe doelstelling geformuleerd van waaruit wordt gewerkt:
De EA verbreedt en verdiept haar visie en focus op onderwijs door bezoek aan en zo mogelijk samenwerking met buitenlandse instellingen waar we kennis mee willen delen en ontwikkelen.

Bij de laatste accreditatie is een aanbeveling gegeven om de inhoud en omvang van het internationaliseringsprogramma te verhogen. Als verbeterpunt na de zelfevaluatie en het accreditatierapport is wat betreft internationalisering gesteld:
De internationale oriëntatie zou nog sterker kunnen: nu komt slechts een gedeelte van de studenten in aanraking met beroepsmatige ontwikkelingen in het buitenland.

In het Viaa-brede internationaliseringsbeleid zijn kaders opgesteld voor het vormgeven van internationalisering voor alle studenten van Hogeschool Viaa. Het kader bestond uit het voorschrift 6 expliciete EC internationalisering in te richten en 4 impliciete EC internationalisering.

Het nieuwe internationaliseringsprogramma van de Educatieve Academie bestaat uit vier delen:
1.    Tweedejaarsstudenten bezoeken een week een Europese stad, met een educatief programma (3 EC).

Het gaat om de volgende programma’s in verschillende landen:
•    inclusief onderwijs in Edinburg, Schotland
•    tweetalig onderwijs in Madrid, Spanje
•    “klassiek” onderwijs in Gent, België
•    Internationaal onderwijs en bezoek Nederlandse school in Rome, Italië

De Onderwijseenheid is binnen de kwaliteitszorg geëvalueerd met de volgende vraag: In welke mate heeft de inhoud van de internationaliseringsweek bijgedragen aan je professionele ontwikkeling? De opbrengst van 4.7 uit 5 is zeer hoog te noemen.

2.    Derdejaarsstudenten stellen een eigen programma op voor 5 EC genoemd Internationalisation@home

Voor de 5 studiepunten die de studenten hiervoor te besteden krijgen, dienen ze persoonlijk of in een groepje een Plan van Aanpak in. Ze moeten hierbij redeneren van doelen naar activiteiten. Het @home-principe houdt in dat de student zelf zijn leerdoelen kiest en waar hij/zij die wil leren. Daarbij moet de student zelf inschatten of de activiteiten passend zijn om de doelen te bereiken. De studenten werken aan hun interculturele competentie en passen die toe in onderwijs.
De docentgroep Internationalisering bekijkt de plannen op haalbaarheid en doelen en past het vier-ogenprincipe toe als er twijfel is. Voor de toetsing leveren studenten een verslag aan, daarnaast is Internationalisation@home een onderdeel binnen de stagelijn en het onderdeel is een expliciet thema binnen de integratieve toets werkplekleren Pabo 3.

3.    Vierdejaarsstudenten kunnen kiezen voor de Minor Internationalisering, die een buitenlandstage behelst van 15 EC. Ook bestaat de mogelijkheid dat de studenten hun praktijkonderzoek hieraan koppelen.
De minor betreft een onderwijsstage in Zuid-Afrika, Peru of de Verenigde Staten. Het blijkt dat het nieuwe curriculum de studenten goed voorbereidt op deze minor. Dat blijkt onder andere uit de samenwerkingsvaardigheden en de vormen van intervisie die de groepjes studenten hanteren.

4.    Engels

•    Engels in de basisschool (1 EC), studiejaar 1
•    Engels Eigen Vaardigheid (1 EC), studiejaar 2

De studenten krijgen in het eerste jaar een onderwijseenheid aangeboden over Engels geven op de basisschool. In het tweede jaar doen ze een eigen vaardigheidstoets op niveau B1. Besloten is  om alle pabostudenten een taaltoets Engels af te nemen. Dit wordt de Aptistoets niveau B2. Deze zal worden afgenomen met ingang van studiejaar 2018-2019.

De hele lijn internationalisering is nadrukkelijk Vormend en Onderzoekend Leren. Er is veel ruimte voor de onderzoekende houding en onderzoek waarbij zelfsturing als instrument wordt ingezet.

Viaa beleidsplan 2017-2020
In het nieuwe Viaa-brede internationaliseringsbeleid staat een aantal doelen opgesomd om de komende tijdspanne tussen 2017-2020 aan te werken. Ten minste 10 EC’s (waarvan 6 expliciet en 4 impliciet) binnen elke opleiding moet behaald worden binnen een interculturele/internationale context. Dat wordt geborgd door bovengenoemde modules, maar ook door middel van internationale stages of minoren. Vormen van ‘internationalisation@home’ maken het mogelijk voor studenten die niet naar het buitenland gaan om interculturele ervaring op te doen (bijv. de TIE-E conference voor pabostudenten). Het niveau van Engels van studenten moet op minimaal B1 zijn voor het volgen van het onderwijs, en op niveau B2 als ze naar het buitenland gaan. Met de komende Aptistoets wordt voldaan aan deze voorwaarde. Docenten die lesgeven in het Engels beheersen minimaal B2. Medewerkers met een verantwoordelijke rol in internationalisering beheersen niveau C1. Een zestal collega’s hebben met dit doel in Ierland een taaltraining gevolgd.

Daarnaast zijn er nog twee ontwikkelpunten. Bij alle modules is bij voorkeur 15% van de literatuur in het Engels. Dit is niet voor alle vakken haalbaar. Per opleiding moet een minimum aantal modules/semesters in principe in het Engels worden aangeboden; dit is nog in ontwikkeling.

Academie Health Care

Inleiding

In de academie is uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het hogeschool-brede beleidsplan internationalisering. In het nieuw ontwikkelde curriculum krijgt dit zijn verdere vormgeving. Zo is er vanuit het denken van het NSM-model al expliciete aandacht voor de sociaal-culturele variabele. Van daaruit worden studenten bewust gemaakt van de verscheidenheid in culturen en gedragingen buiten hun eigen referentiekader. Het thema migratie en bijbehorende problematiek is niet opgenomen in het curriculum. Binnen de curriculumcommissie is besloten dat dit thema geen expliciete aandacht moet krijgen.

Een concrete uitwerking daarvan wordt geboden in de Engelstalige minor Transcultural Nursing. De minor Wijk verbindende professional is dit jaar nog niet in het Engels aangeboden, hier wordt wel aan gewerkt. Studenten kunnen deze in Nederland volgen, maar ook in het buitenland gekoppeld aan een internationaal project. In 2018 was er 1 internationale deelnemer voor deze minor. Daarnaast blijft er focus op het gebruik van internationale literatuur en Evidence Based Practice in Engelstalige literatuur. In 2018 was de hoeveelheid Engelstalige literatuur binnen de onderwijseenheden conform de norm.

De doelen van de Academie HC voor 2018 wat betreft internationalisering waren:

 • werkbezoek naar stageplaatsen in Malawi;
 • benutten van de Erasmusbeurs voor docentuitwisseling;
 • verkennen samenwerking met Diakonhjemmet in Kopenhagen, Denemarken en Helsinki, Finland;
 • participatie van docenten in de Intensive Language Course English in Ierland en het deelnemen van collega’s aan de Cambridge Course.

Deze doelen zijn allemaal succesvol gerealiseerd en in de onderstaande items terug te vinden.

 1. StudentenDe academie heeft vanuit de opleiding Verpleegkunde internationale samenwerking in verband met stages in Ghana, VS, Suriname, Malawi, Peru. In 2018 zijn in totaal 15 studenten naar enkele van deze landen gegaan voor een internationale stage in een zorginstelling. Daarnaast heeft de opleiding stageplaatsen in zorginstellingen in Bonn, Oostende en Bern. In 2018 zijn daar 8 studenten geweest. Tevens hebben 31 studenten de minor Transcultural Nursing van Viaa gevolgd, terwijl ze in het buitenland een project daarmee vormgaven. De projecten hebben gedraaid in Suriname, Israël, Malawi en Ghana, Peru, Nepal en Cambodja.
 2. ErasmusbeursVanuit een Erasmus-agreement is er samenwerking op het vlak van docentuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en stagemogelijkheden met het Diakonhjemmet in Oslo, Noorwegen en met het Diakonhjemmet in Helsinki, Finland. Daarnaast is er een uitwisselingsprogramma met Dordt College in Iowa, VS. Per jaar kunnen daar 2 studenten een stage volgen. In 2018 is er 1 studente naar Dordt College geweest.
 3. Docenteninzet
  In 2018 is er geen docentinzet geweest.
 4. Conferenties 
  Op dit moment bij ICO’s niet bekend.
 5. Studiereizen
  In 2018 is er vanuit HC een studiereis naar Lissabon geweest met studenten verpleegkunde . Er zijn onder andere werkbezoeken gebracht aan verschillende zorgorganisatie en aan een verpleegkunde-opleiding.
 6. Werkbezoeken
  De instellingen in Oostende, België, Deutsche Rotes Kreuz Schwesternschaft in Bonn, Duitsland en Berner Reha Zentrum in Heiligenschwendl, Zwitserland zijn bezocht door begeleidende docenten. Dit om relaties te onderhouden en het mogelijk te maken face to face ontwikkelingen en knelpunten te bespreken.
 7. Stagenota Duits en stagenota Engels
  Er is voor de internationale stagecontacten een stagenota beschikbaar in het Duits en in het Engels. Voor de SPICE nursing studenten is een programma in het Engels ontwikkeld.

Academie Social Work & Theologie

Inleiding

Het hogeschoolbeleid Internationalisering is vertaald naar een plan voor de academie. De punten zijn meegenomen als eisen voor het nieuwe curriculum. De invoering van het nieuwe curriculum is in 2015 begonnen. In 2018 hebben dus de eerste drie jaren van het nieuwe curriculum gedraaid en in september 2018 is het vierde jaar van het nieuwe curriculum voor het eerst gaan draaien.

Elk jaar wordt gekeken of de plannen zijn gerealiseerd. Een belangrijk punt was voor 2018 dat in het nieuwe curriculum het onderzoek aan de derdejaars stage is gekoppeld. Bijzonder in 2018 was daardoor dat niet alleen vierdejaars studenten uit het oude curriculum onderzoek deden in het buitenland, maar dat ook derdejaars studenten uit het nieuwe curriculum onderzoek deden op hun buitenlandse stageadres.

Een aandachtspunt voor het jaar 2019 is het promoten van de minoren die internationalisering stimuleren:

 • De ‘vrije minor’: deze minor houdt in dat de student zelf een minor-waardig programma mag samenstellen voor maximaal 30 studiepunten. Die minor is niet specifiek voor internationalisering, maar biedt wel een extra optie voor buitenlandervaring.
 • De minor Transcultural Care (i.s.m. Health Care): vanaf september 2019 hebben studenten de mogelijkheid om deze minor te volgen waarbij de interculturele competenties centraal staan.

1.    Studenten

 • Van de opleiding SPH hebben 9 derdejaars studenten van het nieuwe curriculum stage gelopen in het buitenland: Zuid-Afrika, Suriname en Peru. De stage is inclusief onderzoek. Het was voor het eerst dat studenten van SPH/MWD/SW stage liepen in Peru.
 • Van de opleiding MWD hebben 4 derdejaars studenten van het nieuwe curriculum stage gelopen in het buitenland: Malta en Suriname. De stage is inclusief onderzoek.
 • Van de opleiding MWD hebben bovendien 4 vierdejaars studenten van het oude curriculum hun onderzoeksproject uitgevoerd in Finland. Het onderzoeksproject in Finland was een samenwerking met onze partnerinstelling Diak en was onderdeel van een promotiestudie.
 • Van de opleiding MWD heeft 1 student 15 studiepunten  van de vrije minor uitgevoerd in Israël.
 • De module ‘buitenlandoriëntatie’ heet in het nieuwe curriculum European Context en is verplaatst van het najaar naar het voorjaar. Door die wijziging zijn er in 2018 geen vierdejaars studenten van Social Work en Theologie naar het buitenland geweest. Zij gaan in het voorjaar van 2019.
 • In het kader van de minor Verbindende Wijkprofessional zijn er studenten naar Malta, Finland en Kopenhagen geweest, hier waren ook SW-studenten bij.

2.    Erasmusbeurs

 • Een docent van Social Work heeft in het voorjaar van 2018 Diak bezocht voor de begeleiding en beoordeling van de onderzoeksgroep. Hier heeft hij ook lessen gegeven.
 • Een docent van Social Work heeft in het najaar deelgenomen aan de Workshop week van Diak.

3.    Bezoeken docenten

 • In januari 2018 heeft een docent een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika om hier de stages voor het voorjaar voor te bereiden. Dit was nodig omdat we niet meer overal terecht konden.
 • In april 2018 zijn twee docenten theologie op bezoek geweest naar onze partnerinstelling de Evangelische Hochschule in Ludwigsburg om een bezoek van studenten voor te bereiden.
 • In mei 2018 heeft een docent een bezoek gebracht aan Suriname om de eindgesprekken van stage uit te voeren en afspraken te maken over de toekomst.
 • In juni 2018 hebben twee docenten een bezoek gebracht aan Malta om eindgesprekken te voeren op de stageadressen.
 • In september 2018 hebben twee docenten de Social work & Sociologie conferentie in Praag bezocht.
 • In september 2018 heeft een docent de Karoli Caspar University in Budapest bezocht ter promotie van ons Viaa-brede programma.

Oktober 2018 is een docent Social Work mee geweest naar Dordt College (USA) ter voorbereiding op het Spice-programma op Viaa en om Dordt meer te vertellen over ons Social Work-programma.