Materiële voorzieningen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken genoemd met betrekking tot het beleid rond materiële voorzieningen. Op diverse punten wordt niet specifiek ingegaan, omdat allerlei processen goede voortgang konden hebben, zoals roostering, catering, receptie en het werk van conciërges.

Achtereenvolgens komen aan de orde:

 • huisvestingsbeleid
 • veiligheidsbeleid
 • mediatheek
 • ICT-beleid

Huisvestingsbeleid

Inleiding

In augustus 2011 is op basis van het visie- en ambitiedocument Duurzame huisvesting GH de rapportage haalbaarheidsonderzoek ‘Renovatie bestaande huisvesting aan de Grasdorpstraat’ opgeleverd. Besloten werd tot het voorbereiden van groot onderhoud en renovatie. Het gebouw van Hogeschool Viaa vergt noodzakelijk groot onderhoud, waarbij het de ambitie is om tegelijkertijd de uitstraling en het binnenklimaat drastisch te verbeteren. In september 2013 heeft het ontwerpteam het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. In dit VO wordt helder welke verbeteringen van de huisvesting en welke aanpassingen van de andere faciliteiten voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening de komende jaren nodig zijn en worden nagestreefd in het gebouw aan de Grasdorpstraat.

Met het opgestelde renovatieplan wordt technisch gezien de kwaliteit van ‘nieuwbouw’ benaderd. Na de renovatie voldoet de huisvesting aan de huidige wet- en regelgeving en is er een enorme verbetering gerealiseerd in het binnenklimaat. De interactie (met behulp van het Agora-principe) wordt sterk gestimuleerd. De diverse maatregelen staan niet los van elkaar, maar kennen een effectieve onderlinge samenhang. Een mooi voorbeeld hiervan is de in het plan voorgestelde nieuwe gevel. Deze gevel heeft een direct positief effect op de uitstraling. Tegelijkertijd wordt winst geboekt ten aanzien van het binnenklimaat. In 2014 is ruim de tijd genomen voor nader onderzoek en het inwinnen van advies op het terrein van de financiering. Diverse scenario’s zijn daarbij doorgerekend en bekeken op haalbaarheid.

In 2015 is het Voorlopig Ontwerp verder ontwikkeld naar een in 2 fases opgedeeld Definitief Ontwerp. Tevens is de definitieve besluitvorming over financiering voorbereid, rekening houdend met diverse (financiële) scenario’s. Medio 2015 was het DO gereed. In de voorbereidingen voor definitieve besluitvorming heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met financiers. Gezien de instroomcijfers 2015 is besloten definitieve besluitvorming te verschuiven naar april/mei 2016. De wens om fase 1 uit te voeren in het studiejaar 2017-2018 bleef hiermee haalbaar. Met goedkeuring respectievelijk instemming van de RvT en de MR heeft het CvB in het voorjaar van 2016 positief besloten over de uitvoering van fase 1 van de renovatie. Daarmee is een zeer belangrijke stap gezet in het realiseren van onze huisvestingsambities. Op basis van het besluit zijn de vervolgstappen gezet met als doel te starten met de uitvoerfase medio 2017.

Realisatie renovatie

Op woensdag 19 september 2018 opende de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, de gerenoveerde huisvesting. Het gebouw aan Park de Wezenlanden in Zwolle heeft met een lichte gevel en veel glas een ander front en een andere uitstraling gekregen. Door de renovatie gaat het gebouw van energielabel G naar A(mogelijk A+). In de zomer van 2017 zijn de werkzaamheden begonnen. Het gebouw was tijdens de renovatie gewoon toegankelijk en alle colleges en onderwijsactiviteiten vonden doorgang. Uiteraard zijn er momenten geweest waarbij de overlast meer dan merkbaar was. Waar de renovatieactiviteiten te storend waren voor studenten en/of medewerkers is in goed overleg met de mensen van de bouw een passende oplossing gevonden. Het is een compliment aan onze studenten en medewerkers waard als het gaat om het omgaan met de renovatieactiviteiten. Ook de ‘bouwers’ hebben zich er sterk voor gemaakt de afspraken die met de schoolorganisatie zijn gemaakt na te komen. Een prestatie van formaat.

Met het vernieuwde pand opent Hogeschool Viaa letterlijk en figuurlijk een venster naar de samenleving. De opening stond daarom ook in het teken van het thema ‘Binnenstebuiten’.

Veel collega’s binnen de facilitaire dienst zijn zichtbaar en vaak ook minder zichtbaar betrokken geweest bij de vele voorbereidingen en werkzaamheden ten behoeve van dit project. Daarmee is voor de facilitaire dienst het renovatieproject de belangrijkste activiteit in 2018 geweest.

Verhuizing

In het kader van de renovatie zijn de collega’s van de academies Social Work & Theologie, Educatieve Academie en Health Care in 2017 verhuisd naar het aangrenzende gebouw Weezenlandstaete. Eind november 2018 konden deze collega’s weer terugkeren naar het Viaa-gebouw.

Veiligheidsbeleid

In het kader van het Veiligheidsbeleid is het reguliere trainingsprogramma uitgevoerd voor de Bedrijfshulpverlening. De jaarlijkse ontruimingsoefening heeft eveneens plaatsgevonden. De herhalingstrainingen zijn door de bhv’ers en ploegleiders met goed resultaat afgerond. Doel van dit programma, naast het bijhouden en versterken van kennis en vaardigheden, is het creëren van een kritisch bewuste houding ten aanzien van de veiligheid. Er is kennisgenomen van de door de Rijksoverheid en Vereniging Hogescholen verstrekte informatie over Veiligheidsbeleid in Nederland. Toetsing aan deze informatie van het hogeschoolbeleid leidde niet tot aanpassing van het beleid.

Het spreekt misschien voor zich, maar we willen staan voor de veiligheid van medewerkers, studenten en bezoekers. Er zijn weliswaar geen garanties voor absolute veiligheid, maar we willen zo veel als mogelijk veiligheid creëren en bieden. Overigens ook tijdens de renovatie. Daartoe zijn afspraken gemaakt met de aannemers, die regelmatig aan de orde komen in de stuurgroep- en de bouwgroep-vergaderingen.

Mediatheek

Collectie

In de mediatheek wordt ervoor gezorgd dat er een uitgebreide en actuele collectie is op het terrein van onderwijs, zorg, welzijn en theologie. De collectie bevat fysieke documenten, concrete materialen en digitale bronnen. Het opbouwen van de collectie gebeurt op basis van het geformuleerde aanschafbeleid, in overleg met contactpersonen vanuit opleidingen en afdelingen. Speerpunten waren in 2018 onder andere:

 • spiritualiteit en palliatieve zorg
 • diversiteit
 • rouw
 • geriatrie
 • update van de methoden basisonderwijs en de Cito-toetsen.

Daarnaast wordt de collectie gescreend op materialen die verouderd zijn en zijn veel lesmaterialen, dvd’s en cd’s, afgeschreven. 

De fysieke collectie neemt in de mediatheek nog steeds een belangrijke plaats in. Het aantal exemplaren in de collectie is de laatste jaren ongeveer op hetzelfde niveau gebleven, 24.176 exemplaren in 2018 tegen 24.034 in   2017. De fysieke collectie wordt door studenten en medewerkers gewaardeerd, hoewel het aantal uitleningen de laatste jaren wel aan het dalen is. In 2018 was het aantal uitleningen 16.012 tegen 18.006 in 2017. Deze forse daling is echter vooral het gevolg van de sluiting van de mediatheek in de maanden mei t/m augustus in verband met de renovatie van het gebouw. Het aantal reserveringen was in 2018 wel onveranderd hoog, namelijk 2046 reserveringen, tegen 2080 in 2017.

Digitalisering

De mediatheek streeft ernaar steeds meer informatie digitaal aan te bieden. Studenten en personeel hebben toegang tot de fulltext databanken Academic Search Complete, ScienceDirect en Springer. Voor deze databanken is ook het thuisgebruik geregeld via Surfconext. Daarnaast is er toegang tot de nieuwsdatabank Lexis Nexis Newsportal en het portaal van Beeld en Geluid Academia. De meeste databanken en ook de catalogus van de mediatheek zijn tegelijk te doorzoeken door middel van Viaa Search. Via de databank van Springer zijn ongeveer 800 Nederlandstalige e-books en 60 e-journals van Bohn Stafleu Van Loghum beschikbaar. Daarnaast zijn 104 boeken van o.a. Noordhoff en Coutinho beschikbaar via het EBook platform van Ebsco. Het aantal online bronnen in de catalogus is gestegen van 674 in 2017 tot 694 in 2018.
Van de databanken wordt frequent gebruikgemaakt. Er is een stijgende lijn in het gebruik van de databanken. Uit Springer zijn in 2017 rond de 27.500 tijdschriftartikelen en 35.000 hoofdstukken uit boeken opgevraagd. De Nederlandse content in deze databank wordt erg goed gebruikt. Uit ScienceDirect zijn 2.303 en uit Academic Search zijn 1.658 tijdschriftartikelen gedownload. De Nederlandse Ebooks van Ebsco worden ook steeds beter gevonden.

Full text downloads 2018 2017 2016 2015
Springer Journal Articles 27.476 20.143 9.327 3.996
Springer e-books Chapters 35.476 29.577 17.591 15.381
Academic Search Artikelen 1.658 1.621 1.463 854
Ebsco Ebooks 239 102 23 -
ScienceDirect Artikelen 2.303 1.633 1.281 1.265

HBO Kennisbank

De mediatheek van Viaa neemt sinds 2008 deel aan de HBO Kennisbank. Veel afstudeeronderzoeken van de opleidingen en de meeste publicaties van de lectoraten worden in de HBO Kennisbank opgenomen. De publicaties van de lectoren worden via de HBO Kennisbank ook zichtbaar in de wetenschappelijke databank Narcis. De HBO Kennisbank wordt gevuld vanuit Sharekit, de repository van Viaa. Eind 2018 waren in de HBO Kennisbank 211 Viaa-publicaties opgenomen: 151 afstudeeronderzoeken en 60 publicaties van lectoraten.

Dienstverlening

Vanuit de mediatheek worden bijeenkomsten Informatievaardigheden georganiseerd voor de verschillende opleidingen. In 2018 zijn 15 bijeenkomsten Informatievaardigheden verzorgd voor ongeveer 350 studenten. In de lessen wordt onder andere aandacht besteed aan het zoeken van literatuur via de catalogus, databanken en internet, het beoordelen van de kwaliteit van literatuur en het maken van een literatuurlijst. 

In de mediatheek wordt ook audiovisuele apparatuur, zoals videocamera’s, voicerecorders en laptops, uitgeleend. In totaal is in 2018 1175 keer een apparaat uitgeleend, onder andere 560 laptops, 195 videocamera’s en 165 voicerecorders. Studenten kunnen kantoormaterialen kopen, zoals snelhechters en bindmateriaal. Voor studenten zijn in de mediatheek ongeveer 70 computers en 16 laptopplekken beschikbaar.

De mediatheek biedt ondersteuning en advies op het gebied van het kennis- en informatiebeleid in de organisatie aan onderwijs en onderzoek. Activiteiten die in dit kader kunnen worden genoemd zijn:

 • informatie verstrekken met betrekking tot auteursrechten en plagiaatpreventie;
 • ondersteuning bij het samenstellen van digitale readers en artikelen;
 • delen van kennis en informatie over open access, open science en datamanagement;
 • ondersteuning van het gebruik van het softwareprogramma Enalyzer.

De mediatheek is aangesloten bij verschillende landelijke samenwerkingsplatforms, zoals de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (SHB), het Netwerk Auteursrechtinformatiepunten (NAI-HBO) en de gebruikersbijeenkomsten HBO Kennisbank, VSmart en Summon. Binnen deze samenwerkingsverbanden wordt de kennis van hogeschoolbibliotheken gebundeld en kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt met uitgevers.

ICT-beleid

Strategisch Plan en i-strategie

Hogeschool Viaa heeft een Informatiemanager aangesteld die voor de Hogeschool  vinger aan de pols houdt op het gebied van Leren met ICT en die werkt aan de implementatie en het doorvoeren van veranderingen die nodig zijn om de ambities van de Hogeschool ten uitvoer te brengen. Binnen het Strategisch Plan van Hogeschool Viaa zijn vernieuwende ambities geformuleerd op het gebied van Onderwijs met ICT, te noemen flexibilisering, personalisering , uitgewerkt in blended learning.
We sluiten aan bij  de I-strategie Van SURF ( landelijke  ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland) om genoemde thema’s vorm te geven. In 2017 heeft SURF met het oog op het komende meerjarenplan een Versnellingsagenda uitgebracht, die  Onderwijsinnovatie met ICT gaat heten met als doel de onderwijsinnovatie met ICT aan te jagen. We sluiten daar inhoudelijk bij aan en hebben daartoe een VIAA versnellingsagenda opgesteld. Voor het landelijke SURFprogramma : “Onderwijsinnovatie met ICT “ werken we samen binnen Radiant.

Onderwijs Online

In 2017 werd gestart met een tweede fase in de ontwikkeling van Viaa Online. Doelstelling is om met name voor studenten en docenten een integrale informatievoorziening in te richten. Hiervoor worden verschillende informatiesystemen geïntegreerd. Daardoor wordt de informatie voor studenten en docenten toegankelijker, actueler en meer persoonlijk aangeboden. Gekozen is voor de applicatie Onderwijs Online die functioneert als ‘schil’ om informatie te presenteren. Hiermee hebben de studenten één digitale toegangspoort tot alle Viaa-applicaties en digitale omgevingen. Dit maakt het digitale landschap van Viaa gebruiksvriendelijker, omdat één keer inloggen volstaat. In een projectgroep, waarin alle academies zijn vertegenwoordigd, is een start gemaakt met de verdere inrichting van deze digitale leeromgeving. In 2018 is de applicatie Onderwijs Online door alle opleidingen voor het onderwijs in gebruik genomen voor diverse onderdelen van de applicatie. Per september gebruiken alle opleidingen deze omgeving voor hun eerstejaars content c.q. programma inhouden.
Het digitale inleverloket voor toetsen zoals werkstukken, verslagen en dossiers is opgeleverd en wordt nu door alle opleidingen gebruikt. Ook is er een portfolio-omgeving ingericht voor de geldende te gebruiken portfolio’s.

Video en Onderwijs

De pilot flitscolleges die in 2017 heeft plaatsgevonden is gecontinueerd. De werkgroep die zich hiermee bezighoudt geeft middels een Innovatievoucher een extra boost aan de ontwikkeling van video als didactisch instrument. Het accent ligt op het vervaardigen van video’s die het lesdoel dienen en een extra toevoeging zijn op de kwaliteit van het onderwijsproduct.

Renovatie en inzet ICT

De renovatie van het gebouw vroeg om de nodige flexibiliteit met betrekking tot interne verhuizingen van werkplekken en het verplaatsen van diverse (ICT) voorzieningen. De inspanningen vanuit ICT waren er op gericht om in deze dynamiek zorg te dragen voor de continuïteit van de ICT-infrastructuur, de informatievoorziening en de interne (en externe) communicatie.