Personeel

Personeelsbeleid

Algemeen

Jaarlijks plaatsen interne en externe ontwikkelingen Hogeschool Viaa voor uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid. De onbalans in groei dan wel krimp van studentenaantallen per academie zorgen voor een mismatch qua formatie en qua kennis en vaardigheden. Het opschuiven van de AOW-leeftijd laat zich voelen en vraagt om een hernieuwde kijk op ouder wordende personeelsleden. De Wet Werk en Zekerheid, van kracht sinds 2015, en de gevolgen zijn ook weer merkbaar in 2018 vooral als het gaat om de behoefte aan flexibiliteit van de personeelsformatie. Veel ingezette, bijzondere soorten van verlof, zoals studie- en zwangerschapsverlof, vroegen om vervanging. De extra werkzaamheden die zijn verricht rondom de innovatie en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs maakten extra inzet van zittend of nieuw personeel noodzakelijk. Het zijn belangrijke (voor)investeringen voor de toekomst van de opleidingen.

Dat Hogeschool Viaa zich al jaren kenmerkt door een goede kwaliteit van onderwijs bleek in 2018 weer uit de Keuzegids Hoger Onderwijs en de jaarlijkse uitgave van Elsevier Beste studies. Om dat blijvend te kunnen realiseren is het nodig dat alle medewerkers zich enthousiast willen blijven inspannen voor de kwaliteit. De doelen die worden gesteld kunnen we immers alleen halen met de inzet van allen. Dat vraagt om bezielde professionals die zich willen verbinden aan de Viaa-missie en -strategie en die zich willen blijven ontwikkelen. Er wordt jaarlijks een groot beroep gedaan op de professionaliteit en inzet van onze medewerkers. Van ieder wordt veel gevraagd. Dat vraagt omgekeerd om goed werkgeverschap als we als hogeschool een aantrekkelijke werkgever willen blijven. Het sociaal beleid is daarom een punt dat blijvend aandacht nodig heeft en krijgt.

De christelijke identiteit van Hogeschool Viaa laat zich gemakkelijk verbinden met HR-doelstellingen. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun door God gekregen talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Het beleid met betrekking tot Professionalisering en Duurzame Inzetbaarheid zijn daarbij de meest aangewezen HR-instrumenten (zie hierover verder de paragrafen ‘Professionalisering’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’).

Personeelsbestand: 2018 in cijfers

Tabel 1: Aantallen medewerkers (excl. politiek verlof, peildatum 31 december 2018)

Tabel 1: Aantallen medewerkers (excl. politiek verlof, peildatum 31 december 2018)
Jaar 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal medewerkers 242 237 239 243 233

Tabel 2: Aantallen fte’s (excl. politiek verlof, peildatum 31 december 2018)

Tabel 2: Aantallen fte’s (excl. politiek verlof, peildatum 31 december 2018)
Jaar 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal fte’s 144 145 148 155 146

Grafiek 1: Medewerkers in fte’s en aantallen

Het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst is gestegen in vergelijking met 2017 terwijl het aantal fte’s is gedaald. Op peildatum 31 december 2018 waren er drie medewerkers in dienst via Randstad Payroll Solutions. Gezamenlijk hadden zij een formatie van 1,26 fte. Op hetzelfde moment in 2017 waren dat drie medewerkers, met een formatie van 1,3 fte.

Verdeling medewerkers in vaste en tijdelijke dienst

Hogeschool Viaa heeft behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit (liefst minimaal 10%) als het gaat om de personeelsformatie. Met een flexibele schil kunnen fluctuaties van allerlei aard opgevangen worden en binnen de academies is behoefte aan specialismen uit het werkveld. Elk jaar worden mensen vanuit het werkveld benoemd voor een periode van maximaal enkele maanden voor een kleine werktijdfactor voor bepaalde onderwijseenheden. Daarnaast worden nieuwe medewerkers eerst voor bepaalde tijd aangenomen bij aanvang van hun dienstverband. Na verloop van een à twee jaar ontvangen deze medewerkers al dan niet een vast dienstverband, naar gelang het functioneren en de behoefte in de formatie.

Voor ziektevervanging en tijdelijke extra werkzaamheden (zoals bij de vernieuwing van curricula) wordt, naast tijdelijke contracten, ook gebruikgemaakt van tijdelijke uitbreidingen op arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
Op 31 december 2018 was 14 fte van de totale personele omvang in enige vorm meer of minder tijdelijk van aard. Dat is 9,6% van het totale aantal. Dat is minder dan het geambieerde minimale percentage van 10%.

Grafiek 2: Medewerkers met dienstverband voor bepaalde tijd in 2015-2018

in fte's

Verdeling fulltime/parttime

Het aantal fulltimers zien we door de jaren steeds verder dalen. De oorzaak is onder andere dat er fulltimers met pensioen zijn gegaan of aan het einde zijn gekomen van hun ouderenregeling en daardoor met deeltijdontslag dan wel met deeltijdpensioen zijn gegaan. De gemiddelde omvang per dienstverband is gedaald tot 0,6 fte (0,62 fte in 2016 en 0,61 fte in 2017)

Tabel 3: Verdeling fulltime/parttime in fte 2014-2018

Tabel 3: Verdeling fulltime/parttime in fte 2014-2018
Omvang dienstverband 2018 2017 2016 2015 2014
Fulltime 42,0 44,0 50,0 59,0 60,0
>= 75% en < 100% 31,5 33,0 30,2 32,8 25,7
>= 50% en < 75% 52,4 50,2 50,7 46,5 43,3
> 0% en < 50% 18,4 18,2 17,1 16,8 16,9
Totaal 144,3 145,4 148,0 155,1 145,9

Grafiek 3: Verdeling van aantallen fulltime/parttime in % 2014-2018

Verhouding man-vrouw

De trend die begon in 2007 – namelijk dat het vrouwelijk deel van het totale personeelsbestand groter is dan het mannelijk stabiliseert zich vanaf 2016/2017. Bij het onderwijzend personeel en het management is de man-vrouwverhouding beter in evenwicht dan bij het ondersteunend-beheers personeel. Waar mogelijk wordt op een evenwichtige verhouding gestuurd om studenten voldoende m/v-diversiteit te bieden.

Tabel 4: Verdeling M/V naar functie in %

Tabel 4: Verdeling M/V naar functie in %
2018 MT OP OBP Totaal
Vrouwen 43 59 79 65
Mannen 57 41 21 35

Grafiek 4: Leeftijdsopbouw personeel Hogeschool Viaa

De gemiddelde leeftijd over 2018 bedroeg ruim 46,9 jaar. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd sinds vorig jaar iets gestegen is (46,6 in 2017).

Arbobeleid

Ziekteverzuim en begeleiding

Dat Hogeschool Viaa het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ hanteert bij het ziekteverzuimbeleid, ligt voor de hand. De individuele medewerker en zijn of haar leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor preventieve maatregelen om ziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. De gesprekscyclus is daarbij het meest aangewezen instrument. Het arbeid gerelateerde zorgpakket Livvit (van Zilveren Kruis Achmea) wordt vaak preventief ingezet.
Het ziekteverzuimpercentage is bij zowel de mannen als de vrouwen gestegen.

Tabel 5: Ziekteverzuimgegevens Hogeschool Viaa (in %)

Tabel 5: Ziekteverzuimgegevens Hogeschool Viaa (in %)
Ziekteverzuimpercentage 2018 2017 2016 2015 2014
mannen 6,9 4,0 5,4 5,7 4,7
vrouwen 4,1 3,9 2,9 3,9 4,9
totaal 5,3 4,0 4,1 4,8 4,8

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Algemeen

Het arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op optimale arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers van Hogeschool Viaa zoveel mogelijk worden gewaarborgd en bevorderd. De motivatie daarvoor is tweeledig. Viaa wil een goede werkgever zijn en is daarnaast gebaat bij gezonde en vitale medewerkers. In 2018 is er een nieuw verzuimprotocol vastgesteld dat weer helemaal aansluit bij nieuwe wet- en regelgeving.

Inclusief werkgeverschap – participatiewet

Hogeschool Viaa ziet vanuit de visie- en missiegedachte zichzelf als organisatie die voorop wil lopen als het gaat om inclusief werkgeverschap. We hanteren actief beleid om te komen tot een divers personeelsbestand waarin ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats hebben. Om dat goed te kunnen doen is samenwerking gezocht met een organisatie die daarbij kan ondersteunen. Er zijn 5 collega’s in dienst die in het doelgroepenregister van het UWV voorkomen.

Livvit

Het arbeid gerelateerde pakket Livvit draagt sterk bij aan goede arbeidsomstandigheden. Het doel van dit pakket is vooral preventie.
Er is in 2018 34 keer gebruikgemaakt van het aanbod uit het Livvit-pakket.

Interventie Aantal
Vergoeding beeldschermbril 13x
Loopbaanonderzoek 6x
3-daagse leefstijltraining 1x
Mentale coaching 3x
Taxivervoer 5x
Health Check voor geheel personeelsbestand 1x
Arbeidsdeskundig onderzoek 1x
Bedrijfsmaatschappelijk werk 2x
Maatwerktraining voor teams 2x

Bedrijfsarts

In het kader van ziekteverzuim zijn 15 medewerkers door de bedrijfsarts begeleid in 2018. Bij 4 medewerkers was sprake van verminderde psychische belastbaarheid. Bij 1 medewerker was dat gedeeltelijk arbeid gerelateerd.

Professionalisering, scholing en promotietrajecten

Professionalisering is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Het is een structureel onderwerp van gesprek in de beoordelingscyclus en uiteraard wordt er ook buiten die cyclus om over gesproken. In de cao-hbo is overeengekomen dat 6% van het getotaliseerde jaarinkomen besteed moet worden aan professionalisering. 3% daarvan wordt besteed aan het basisrecht in uren. Die krijgt elke medewerker per jaar om zijn/haar bekwaamheid op peil te houden. 3% wordt besteed aan out-of-pocketkosten, zoals collegegelden, reis- en verblijfkosten en kosten voor materialen. Deze kosten worden per kwartaal gerapporteerd aan de diverse leidinggevenden.

Het getotaliseerde jaarinkomen (brutosalaris + vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) bedroeg in 2018 € 8.397.371. Onderstaand overzicht geeft de bestede gelden weer, verdeeld over de categorieën.

Tabel 6: Professionalisering, bestede gelden

Tabel 6: Professionalisering, bestede gelden
Professionalisering verplicht 39.441
Professionalisering niet verplicht 182.016
Congressen / symposia / conferenties enz. 12.082
Lidmaatschappen beroepsverenigingen 7.116
reis- verblijfskosten 41.349
Studiematerialen 1.816
TOTAAL 283.820

Jaarinkomen Viaa 2018 8.397.371
Besteed percentage 3,38%

Er zijn in 2018 ruim 19.350 uren ingezet voor professionalisering. Dat is het totaal van het basisrecht en de overige ingezette uren.

Professionalisering binnen academies / afdelingen

Binnen de academies en de diensten heeft een veelheid aan scholingsactiviteiten plaatsgevonden. Voorbeelden daarvan zijn het halen van een master, (coaching)trajecten in het kader van persoonlijke effectiviteit, bijblijftrainingen op diverse vakgebieden zoals ICT, marketing & Communicatie en wet- en regelgeving, cursussen Engelse taal (zowel voor OP als OBP) en een opleiding training met betrekking tot het begeleiden van studenten in de afstudeerfase. Verder zijn veel verschillende congressen en symposia bezocht.

Rechtsbescherming medewerkers

Bezwarencommissie functiewaardering

Medewerkers kunnen zich wenden tot de Bezwarencommissie functiewaardering hbo en de Commissie van Beroep voor voortgezet en hoger beroepsonderwijs van het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen). In 2018 zijn (evenals in 2015, 2016 en 2017) geen klachten ingediend.

Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de Geschillencommissie Medezeggenschapsorganen

Beschikbaar voor studenten en medewerkers zijn de Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de Geschillencommissie Medezeggenschapsaangelegenheden. Ook deze commissies hebben in het verslagjaar, evenals vorige jaren, geen klachten ontvangen.

Commissie van beroep hbo

Het commissie van beroep hbo heeft in het verslagjaar geen beroepschriften behandeld van Viaa-medewerkers.