Strategisch beleid

Missie

Stichting Hogeschool Viaa heeft vanaf de start van haar bestaan een christelijke identiteit, geworteld in het gereformeerd protestantisme, en stelt zich bij de uitvoering van haar beleid dienend op naar de gehele samenleving. Kortweg: Hogeschool Viaa is een christelijke hogeschool. Wij belijden dat God de Bron van alle leven is. Wij zoeken het in Hem. We zijn navolgers van Jezus Christus, die ons als geen ander de weg wijst naar de liefde van God. Door ons werk willen we anderen uitnodigen om ook Hem achterna te gaan. En we vertrouwen op Gods Geest, die ons bezielt en in beweging zet. Hogeschool Viaa heeft een scherp eigen profiel. Hogeschool Viaa onderscheidt zich hierin, dat wij al zolang als wij bestaan hooggekwalificeerde, bezielde professionals opleiden. Wij leiden studenten op die van betekenis willen zijn voor andere mensen. Zij willen als professional betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen en de verbetering van de kwaliteit van (samen)leven. Deze aan Viaa opgeleide professional is iemand met een open oog voor de zinvragen en levensovertuiging van de mens die hij/zij in zijn/haar werk ontmoet, en die besef heeft van waar hij/zij zelf levensbeschouwelijk voor staat.

Ook ons onderzoek draait om de bezielde professional. In samenwerking met (partners in) het werkveld leveren wij een door anderen gerespecteerde bijdrage aan kenniscirculatie op het gebied van identiteit, waarde gedreven beroepsvorming en werken met mensen. Vanwege onze identiteit en de ervaring die wij hebben met het werken vanuit identiteit zijn wij de aangewezen onderzoekspartner om daaraan gerelateerde kennisvragen naar waarde te schatten, te expliciteren en te beantwoorden. Omdat wij opleiding, onderzoek en kennisdienstverlening integratief vormgeven, profiteren zowel opdrachtgevers, partners als studenten hiervan.

De hogeschool heeft in haar vigerende Strategisch Plan 2017-2020 de volgende missie geformuleerd:

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

Op Viaa leven we vanuit het Woord van God. Dat betekent dat we als medewerkers en studenten in onze omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging van Hem. Ook dat lees je terug in onze slogan, als korte samenvatting van onze missie:  ‘Als je gelooft in je werk!’

Hogeschool Viaa heeft een duidelijke christelijke identiteit. Deze is verder uitgewerkt in ons identiteitsdocument. Samengevat: wij willen mensen die aansluiting vinden bij deze identiteit vanuit een relatie van gelijkwaardigheid een gedegen aanbod doen en een actieve bijdrage leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het menselijk samenleven.

De hogeschool streeft dit doel na door:

  1. het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs in de sectoren Educatie, Gedrag, Maatschappij & Kerk en Health Care;
  2. het doen van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van kennis op die terreinen;
  3. het bieden van ondersteuning aan de betrokken werkvelden, instellingen en actoren op die terreinen door na- en bijscholing en daarmee verbonden advisering.

Kernwaarden

Wij worden gedreven door de kernwaarden bezieling, betrokkenheid, eigenaarschap en hoop.

  1. Wij werken uit bezieling. We geloven dat ons werk ertoe doet en ook dat er meer is dan werk alleen. We delen dit geloof met elkaar en voelen ons verbonden. Wij geloven in ons werk.
  2. Wij laten betrokkenheid zien. We streven naar respectvolle, wederkerige relaties waarbinnen zowel anderen als wijzelf tot bloei komen. We willen bijdragen aan een samenleving van vrede, recht en gerechtigheid. Wij zijn navolgers van Jezus Christus.
  3. Wij tonen eigenaarschap. Wij weten wat onze verantwoordelijkheid is en handelen daarnaar. Wij realiseren onze doelen en nemen initiatieven. We ontlopen risico’s niet en willen van fouten leren, we zijn open naar elkaar, we signaleren problemen en pakken ze daadwerkelijk aan. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
  4. Wij leven vanuit hoop. Wij geloven in een God die het goede met de mens en zijn wereld voor heeft. God laat die wereld niet in de steek. Ook wij geven niet zomaar op. We leiden onze studenten op tot hoopvolle waterdragers, die weten dat de mensen die hun professionele pad kruisen van waarde zijn. Wij blijven geloven.

Van strategie naar uitvoering van ambities

De drie hoofdactiviteiten onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening worden door ons integratief georganiseerd. De verbinding tussen het primair proces en het ondersteunende proces blijft ook in de nieuwe strategisch periode hoog op onze agenda staan. Binnen Viaa is sprake van adequate bedrijfsvoering. Wij zijn een multisectorale hogeschool, die de volgende bacheloropleidingen verzorgt: leraar basisonderwijs, verpleegkundige, maatschappelijk werker, sociaalpedagogisch hulpverlener, godsdienst-pastoraal werker en godsdienstleraar voortgezet onderwijs. Voorafgaande aan of in aansluiting op deze bachelors bieden wij in samenwerking met andere onderwijsaanbieders relevante AD-trajecten en master-programma’s aan.

Schoolverlaters kiezen na het verlaten van het voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs voor Viaa. Daarnaast biedt Viaa ook opleidingen in een vorm die past bij mensen die zich op latere leeftijd een beroep eigen willen maken. Beide doelgroepen kiezen bewust voor onze hogeschool vanwege onze richtinggevende identiteit, onze kwaliteitsgerichtheid en de persoonlijke betrokkenheid van docenten en studenten op elkaar. Professionals die willen bijscholen, nascholen of omscholen kiezen voor onze hogeschool, omdat zij duidelijk herkennen waarvoor onze organisatie staat en daardoor meer en andere kwaliteit biedt dan haar concurrenten. Onze studentenpopulatie ligt rond de 1500 studenten.

Docenten zijn hooggekwalificeerd, beschikken over actuele vakkennis, zijn didactisch onderlegd en toets bekwaam. We zijn gehuisvest in een (bijna) gerenoveerd gebouw dat een moderne uitstraling heeft. Onze informatie-infrastructuur is zo ingericht dat die ons onderwijs en daarmee onze studenten ten goede komt en goed aansluit op een steeds meer digitaliserende wereld.

Wij streven naar een bestendige relatie met onze studenten. We willen onze studenten kennen. En zij willen gekend worden. Naast het feit dat we doelgericht onderwijs verzorgen, hebben wij oog voor hun sociaal en psychisch welbevinden. We zijn op hen betrokken. Samen creëren we herinneringen die een leven lang meegaan. In studentenenquêtes scoren we goed tot zeer goed. We onderhouden relaties met onze alumni, die bereid zijn ons te voorzien van input en feedback.

Onze opleidingen worden door visitatiepanels van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie hoog gewaardeerd. Ons streven om bezielde professionals op te leiden wordt gezien en benoemd als een aanwinst. De accreditaties van onze opleidingen worden in het volste vertrouwen verlengd. Als organisatie liggen we op koers om in de nabije toekomst te voldoen aan de standaarden van de instellingstoets kwaliteitszorg.

Onze lectoren werken domein overstijgend met elkaar samen binnen een gezamenlijk Kenniscentrum. Het Kenniscentrum kent een aantal gemeenschappelijke programmalijnen. Binnen deze programmalijnen wordt onderzoek gedaan naar praktijkvraagstukken binnen onderwijs, zorgverlening, sociaal werk en het functioneren van gemeenschappen. De actuele kennisvragen vanuit het werkveld zijn hierbij leidend; de Nationale Wetenschapsagenda, de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016-2020 en andere agenda’s zijn ondersteunend. De uitkomsten van het onderzoek worden benut in ons onderwijs, in onze kennisdienstverlening, in het werkveld en in het (publieke) debat binnen de (wetenschappelijke en) professionele gemeenschappen. Onderzoekspartners kiezen voor ons, omdat zij de meerwaarde van ons identiteitsgebonden werken en de deskundigheid herkennen en erkennen. Ons onderzoek voldoet aan de eisen van het actuele Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek. Wij evalueren ons onderzoek door middel van een daaraan gerelateerd kwaliteitszorgsysteem. We organiseren onderzoeksaudits en ontvangen daarbij beoordelingen, die onze kwaliteit bevestigen; aanbevelingen verwerken we. Hogeschool Viaa draagt bij aan kenniscirculatie door kennisdienstverlening.

Wij bieden advisering, bij- en nascholing aan binnen de sectoren onderwijs, zorgverlening, samenlevingsopbouw en kerkelijk toerustingswerk. Wij zijn flexibel en stemmen ons aanbod af op de behoeften van belanghebbenden. Met en voor de beroepspraktijk ontwikkelen we nieuwe concepten en materialen, zoals lesmethoden, leermiddelen, zelfstudiematerialen. In Zwolle en omgeving staat Hogeschool Viaa hoog aangeschreven, omdat wij werk maken van onze kernwaarden bezieling, betrokkenheid, eigenaarschap en hoop.

Strategisch Plan

Zoals al aangegeven, de hierboven vermelde missie en visie zijn ontleend aan het Strategisch Plan 2017-2020 van Hogeschool Viaa. Het Strategisch Plan is ontwikkeld in interactie met het werkveld, medewerkers en studenten. Het Strategisch Plan 2017-2020 is te vinden op onze website: www.viaa.nl.

De nadere uitwerking van het Strategisch Plan is vastgelegd in een separaat Uitvoeringsplan. In het Uitvoeringsplan zijn indicatoren opgenomen aan de hand waarvan kan worden bepaald of doelstellingen behaald zijn. In het jaar 2018 is conform het uitvoeringsplan door alle medewerkers van Viaa in een Viaa Doet en Denkt bijeenkomst nagedacht over het thema eigenaarschap. Jaarlijks zal op vergelijkbare wijze een kernwaarde zo voor het voetlicht worden gebracht. Uit deze dag is een Viaa Doet kalender ontstaan met in de periode 2018-2019 tal van kleinere Viaa Doet activiteiten door medewerkers en studenten om als Viaa zichtbaar te zijn in het thema BinnensteBuiten.

In 2018 is tevens verdere uitvoering gegeven aan de renovatie van de buitenkant van het gebouw en de klimaatverbetering aan de binnenkant met een feestelijke oplevering op 19 september 2018. Gelijktijdig is gestart met een klankbordgroep interieur, waarin de verkenningsfase rondom het verder ook intern vorm gaan geven van het interieur van Viaa vanuit een inrichtingsplan vorm gaat krijgen. De uitvoering van dat plan zal in 2019 ter besluitvorming worden voorgelegd.

In het najaar 2018 is door een gemêleerd gezelschap van RvT, CVB, BO leden, lectoren en stafleden een eerste studiedag gehouden met betrekking tot identiteit en de verdere mogelijkheden van Viaa als christelijke hogeschool. De uitkomsten daarvan worden uitgewerkt in een vervolgplan voor 2019-2020.

Er is verder vormgegeven aan het AD Pedagogisch Professional Kind en Educatie in samenwerking met Landstede en KPZ binnen de Kind Campus. Tevens heeft de minor Domein overstijgend werken met jeugd opnieuw gedraaid. Deze minor is ook voor externe studenten te volgen via Kies Op Maat. Conform het uitvoeringsplan is de ontwikkeling van de Master Interprofessioneel werken met Jeugd voortgezet en er wordt beoogd daarmee in september 2019 te starten.

Hogeschool breed is gewerkt aan een overkoepelende hogeschool brede visie op onderwijs, Betekenisvol Ontmoeten. Deze is vastgesteld en wordt nu verder binnen de academies besproken en verbonden aan de opleidingsvisies van het domein. Er is een hogeschool brede notitie Onderzoeksbeleid Viaa opgesteld, waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot visie op onderzoek, faciliteiten, kwaliteitsafspraken, HRM en welke leidend zijn voor de verdere ontwikkeling van de drie lectoraten binnen Viaa.

Met betrekking tot ICT, digitaal leren is een informatiemanager aangesteld die ook de verantwoording heeft voor het verder vormgeven van plannen op dit gebied, mee in relatie tot het Versnellingsplan ICT van de Vereniging Hogescholen (Viaa Versnellingsplan).

Gesteld de indicatoren in het uitvoeringsplan 2017-2020 kan met tevredenheid gesteld worden dat het merendeel van de beoogde doelen van 2018 is gerealiseerd en dat de voorbereiding voor het realiseren van de doelen voor 2019-2020 in gang gezet is. Daar waar doelen niet zijn gerealiseerd heeft dit te maken met nieuwe ontwikkelingen en inzichten en daarop gemaakte herziene keuzes ten aanzien van eerder gestelde doelen in het vastgestelde plan.

Ten slotte is in het kader van het Sectorakkoord HBO 2018 op basis van een vastgesteld Plan van Aanpak, dat de instemming kreeg van de Medezeggenschapsraad en goedkeuring van de Raad van Toezicht, een addendum op het Strategisch Plan 2017-2020 vastgesteld, na formele besluitvorming. In het addendum heeft Hogeschool Viaa haar Kwaliteitsafspraken uitgewerkt, hierin zijn onder andere opgenomen de investeringen in huisvesting, personeel en ICT. In maart 2019 is het visitatiepanel van de NVAO op bezoek geweest om daarover haar oordeel te vormen.