Studenten

Wervings- en toelatingsbeleid

Het belang van de studiezoeker staat voorop bij het werven van nieuwe studenten voor Hogeschool Viaa. In afstemming met decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs richten we de voorlichting zo optimaal mogelijk in. Eerlijke voorlichting speelt daarbij een belangrijke rol.

De werving van studenten leverde in 2018 in totaal 537 nieuwe studenten op voor Hogeschool Viaa, een verhoging van 36% ten opzichte van de instroom in 2017 (396 studenten). Met de nieuwe instroom kwam het totaal aantal studenten op 1 oktober 2018 uit op 1566.

Studiekeuze-activiteiten

In 2018 organiseerde Hogeschool Viaa vijf open dagen voor potentiële studenten. Speciaal voor geïnteresseerden in het nascholingsaanbod (deeltijdstudies, masters en losse cursussen), is een extra open avond georganiseerd. Ook heeft een groot aantal belangstellenden gedurende het studiejaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan een proefstudie- en/of meeloopdag om kennis te maken met het toekomstige beroepenveld door middel van een praktijkdag.

Dit jaar werd ook gestart met het Studiekeuzetraject. Een traject waarbij potentiële deelnemers individueel of in groepsverband verder geholpen worden bij het maken van een goede keuze voor een studie. De deelnemers onderzoeken waar ze goed in zijn, waar hun kracht ligt en wat hun drijfveren zijn. Zij gaan aan de slag met het ontdekken van interesses richting opleiding en beroep. Daarbij wordt gekeken naar het totale landelijke aanbod aan opleidingen.

In 2018 vond opnieuw de aansluitmodule plaats. Een module die havo 5-leerlingen voorbereidt op hun mogelijke stap naar het hbo door ze alvast te laten ervaren hoe het is om te studeren bij een instelling als Viaa. Daarnaast ontwikkelden we de studiekeuzemodule waarin havo 4-leerlingen meer leren over hun persoonlijke voorkeuren, competenties en mogelijkheden om zo tot een goede studiekeuze te komen. Dit omdat studiezoekers zich steeds vroeger gaan oriënteren op een vervolgopleiding.

Verder zijn de oriëntatie- en mbo-/hbo-dagen uitgebreid en ook hebben Viaa-studenten bij Studiebeurs Zwolle, EO-jongerendag, de Huis van Belledag, Like Jesus, Opwekking en andere evenementen voorlichting gegeven of Hogeschool Viaa een gezicht gegeven.

Hogeschool Viaa participeerde ook in 2018 actief in de ‘Zw8lse’. Dit is een samenwerkingsverband van de Zwolse hbo- en mbo-instellingen en de gemeente Zwolle. De werkgroepen die onder de Zw8lse vallen hebben tot doel Zwolle te promoten als studie- en onderwijsstad, bijvoorbeeld door de organisatie van de Studiebeurs Zwolle, de onderwijsweken in november en de introductieweek voor alle Zwolse studenten (de Bruisweek). Viaa nam in 2018 voor de tweede keer deel aan dit programma. Ouderejaars studenten kregen een actieve rol in de begeleiding van nieuwe studenten bij de activiteiten van het Bruisprogramma.

Aansluiting met vo en mbo

In nauw contact met decanen, mentoren en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar onderwijs blijven we werken aan het verbeteren van de aansluiting met Hogeschool Viaa. Daar zijn zowel docenten en andere medewerkers van de opleidingen als de afdeling Marketing en Communicatie bij betrokken. In de voorlichting benaderen we studenten gericht voor het opleidingstraject dat het best past bij hun vooropleiding.

In 2018 zijn meerdere activiteiten georganiseerd voor mbo’ers om zo de drempel te verlagen voor het volgen van een hbo-studie. Tijdens speciale mbo-hbo-activiteiten kunnen mbo-belangstellenden kennismaken met onze oud-mbo’ers. Viaa-studenten vertellen hoe zij de overstap van het mbo naar het hbo hebben ervaren.

Verder hebben de opleidingen maatregelen getroffen om de aansluiting met het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. De Pabo biedt belangstellenden aan hen te informeren over de toelatingstoetsen op de Pabo: welke stof zij moeten beheersen en hoe zij zich deze eigen kunnen maken. Ook bij de opleiding HBO-V is er op het gebied van aansluiting met vooropleidingen nauw contact met toeleverende scholen waar veel van onze verpleegkundestudenten vandaan komen. Bij zowel de Academie Health Care als de Academie Social Work & Theologie wordt de ‘brugmodule’ voor mbo-studenten aangeboden om de doorstroming naar het hbo te vergemakkelijken.

Studiekeuzegesprekken – intakegesprekken

Ook in 2018 zijn intakegesprekken gevoerd met instromende studenten. Basis voor zo’n gesprek vormt de motivatie van studenten, zoals zij die bij hun inschrijfverzoek aangeven. De vragenlijst bij dit verzoek draagt ertoe bij dat er een goede voorspelling van de geschiktheid van de student kan worden gedaan als het gaat om de voorgenomen studie. Dit om de uitval te beperken.

Verder neemt een aspirant-student, die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeutische fase van een van de bacheloropleidingen, deel aan de door de hogeschool aangeboden SKA (Studie Keuze Activiteit). Deelname aan de studiekeuzecheck is een voorwaarde voor toelating. De SKA bestaat uit het invullen van een online formulier met vragen over persoonskenmerken en identiteit en het maken van een aantal tests met betrekking tot capaciteiten en motivatie. In vervolg op het inschrijfverzoek ontvangt de aspirant-student een link die toegang geeft tot deze online tests. Daarnaast bestaat de SKA uit een individueel gesprek of groepsgesprek, waarbij onder andere de rapportage van deze tests aan de orde komt en waarbij ook wordt ingegaan op de motivatie voor de keuze voor Hogeschool Viaa.

Ontwikkeling studentenaantallen

Ontwikkeling totaal aantal studenten

Tabel 1: Aantal studenten per 1 oktober per opleiding

Tabel 1: Aantal studenten per 1 oktober per opleiding
  Pabo Vt Pabo Dt HBO-V Vt HBO-V Dt SPH Vt SPH Dt MWD Vt MWD Dt SW Vt SW Dt GPW Vt GPW Dt GL2 Dt GL1 Dt Keuze Totaal
2013 507 72 335 80 227 24 207 34     52 42 14   26 1.620
2014 495 77 385 93 267 20 230 34     51 35 8   8 1.703
2015 430 59 398 120 258 7 203 34     66 32 8     1.615
2016 414 62 420 109 229 11 189 38     62 27 7     1.568
2017 365 63 413 113 137 6 138 25 100 18 70 26 11     1.485
2018 387 77 459 132 69 6 81 18 186 39 63 35 14     1.566

Grafiek 1: De ontwikkeling van het studentenaantal sinds 2012

Ontwikkeling studenteninstroom

Onder voltijdstudies is de HBO-V onverminderd populair. Het aantal voltijdse inschrijvingen is wederom gestegen: van 125 in 2017 naar 153 studenten in 2018. In totaal (deeltijd en voltijd) steeg de HBO-V instroom met 21%.

Het totaal aantal Pabo-inschrijvingen is spectaculair gestegen met 87%. Dit geldt zowel voor de voltijd- (van 78 naar 143) als voor de deeltijdinschrijvingen (van 18 naar 37).

Voor Social Work steeg het aantal nieuwe voltijdstudenten van 96 naar 111 inschrijvingen. Het aantal deeltijdinschrijvingen steeg van 17 naar 22 (totaal 17,8%).

Ook bij GPW/GL steeg de instroom licht (8,3%).

Tabel 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)

Tabel 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)
Opleiding   2018 2017 2016 2015 2014
Pabo voltijd 143 78 94 89 146
  deeltijd 37 18 21 14 30
HBO-V voltijd 153 125 120 109 126
  deeltijd 45 38 32 51 25
MWD voltijd     45 41 81
  deeltijd     9 9 12
SPH voltijd     52 65 96
  deeltijd     4 3 8
SW voltijd 111 96      
  deeltijd 22 17      
GPW voltijd 11 13 9 20 14
  deeltijd 13 10 7 9 7
GL deeltijd 2 1 2 6  
Keuzejaar voltijd         8
Totaal voltijd 418 312 320 324 471
  deeltijd 119 84 75 92 82
Totaal   537 396 395 416 553

Het verloop van de totale studenteninstroom is weergegeven in grafiek 2. Hierin is de dalende trend doorbroken ten opzichte van de jaren ervoor. Hieronder is de instroom van de afgelopen jaren samengevat in grafiek 2.

Grafiek 2: Instroom Hogeschool Viaa 2012-2017

Bindend afwijzend studieadvies

Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijken de volgende aantallen:

Tabel 3: Bindend afwijzend studieadvies

Tabel 3: Bindend afwijzend studieadvies
  2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
HBO-V voltijd 10 10 15 14 21
HBO-V deeltijd 2 1 3 3 2
Pabo voltijd 3 4 2 17 18
Pabo deeltijd 1 1 4 1 2
Pabo Universitair - - 2 0 1
Pabo Onderwijs Assistent - - - - 8
Pabo vwo route 0 0 0 0 2
Pabo Opleiden in de School 0 1 0 0 5
GPW voltijd * 2 1 5 7 4
GPW deeltijd 0 0 2 7 0
SPH voltijd * 17 5 12 19 6
SPH deeltijd 0 0 0 0 1
MWD voltijd - 3 3 14 11
MWD deeltijd - 0 1 3 1
Totaal 35 26 49 85 82

*: vanaf 2017-2018 zijn de cijfers van GPW en GL samengevat in Theologie (Th) SPH en MWD samengevoegd in de opleiding Social Work (SW).

Ten opzichte van 2013-2014 en 2014-2015 is een sterke daling te zien in de totalen van het aantal afgegeven bindend afwijzende studieadviezen. Dit vindt mede zijn oorzaak in het feit dat het CvB, naar aanleiding van een uitspraak van het CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), op 1 juni 2016 het spoedbesluit heeft genomen per direct de tweejaarseis te laten vervallen die werd gehangen aan de voorwaardelijke studieadviezen. Feitelijk komt dit erop neer dat het voorwaardelijk positief advies dat studenten hadden gekregen in 2014-2015 is omgezet naar een positief advies.
Zij hadden eind 2014-2015 namelijk al minimaal 50 ECTS en misten geen BSA-modules. Hiermee voldoen zij dus met terugwerkende kracht aan de BSA-eisen die Hogeschool Viaa in haar OER stelt aan de studenten. Dit geldt ook voor studenten die hun propedeuse nog niet hadden behaald en daarmee onder de oude regeling een bindend afwijzend studieadvies hadden gekregen. De stijging bij SPH is moeilijk te verklaren, er zijn jaarlijks fluctuaties, in bepaalde jaren zijn er meer studenten met persoonlijke problemen, wat ook te zien is in de cijfers.

Studentendecanaat

In 2018 kon het werk van de twee studentendecanen worden voortgezet: advies, beleid en begeleiding voor studenten met een extra ondersteuningsbehoefte in de studie. Door opnieuw een toename van het aantal aanvragen van studenten, is dit jaar vooral veel aandacht geweest voor de begeleidingstaken.

Het afgelopen jaar was het studentenwelzijn landelijk nieuws. Een steeds groter percentage studenten geeft aan veel stress te ervaren en psychische problemen te hebben die de studie in de weg staan. Ook binnen Viaa zien we deze trend terug. Onze missie om studenten die vastlopen te begeleiden naar ontspannen studiesucces sluit hier goed bij aan en bleek ook nodig. We zien een stijgende lijn in het aantal gesprekken dat met studenten wordt gevoerd.

Kwantitatief:

Tabel 4: Aantal gesprekken

Tabel 4: Aantal gesprekken
Opleiding Aantal gesprekken 2018 Aantal gesprekken 2017
Social Work 231 217
HBO-V 166 187
Theologie 206 135
Pabo 207 176
Totaal 810 715

De stijging in gesprekken zet behoorlijk door. In 2015 werden 600 gesprekken gevoerd met 180 studenten. In 2016 waren dat 670 gesprekken. De stijging leverde zelfs voor het eerst bij Hogeschool Viaa een wachtlijst op voor een afspraak met een studentendecaan. Deze wachtlijst is inmiddels weggewerkt.

Tabel 5: Aantal studenten

Tabel 5: Aantal studenten
Opleiding Aantal studenten 2018 Aantal studenten 2017
Social Work 138 140
HBO-V 92 89
Theologie 44 27
Pabo 53 53
Totaal 327 309

Gemiddeld voeren we 2,5 gesprekken per student. In 2017 was dat 2,3, wat slechts een geringe stijging is. Dit past bij het doel om niet te lange trajecten met studenten te gaan en uiteindelijk zoveel mogelijk de weg naar zelfsturing of hulp elders te vinden.

Kwalitatief

Opnieuw kwam een grote diversiteit aan onderwerpen aan bod. Het studentendecanaat biedt studenten hulp bij vragen rond studievaardigheden, studieplanning, motivatie, studievertraging en studiefinanciering. Veel begeleiding is dit jaar geboden aan het alsnog afronden van de studie voor langstudeerders en langere trajecten aan studenten met een functiebeperking, vooral AD(H)D. Ten slotte moet het thema stress genoemd worden, ook binnen Viaa ervaren studenten steeds meer stress en vragen daarvoor hulp en advies.

Handicap en studie

Studenten met een functiebeperking kunnen bij Viaa aanspraak maken op extra begeleiding van de studentendecanen en voorzieningen die het studeren makkelijker maken. Bij de voorzieningen is dit jaar veel aandacht besteed aan het  individueel passend maken voor de student en te onderzoeken welke aanpassingen helpend zijn. De rol van de studentendecaan in dit proces is een stuk groter geworden, omdat voor elke voorziening een individueel advies wordt gegeven.
De geboden begeleiding voor de studenten met een functiebeperking is divers. Wat opvalt is een grote toename van het aantal studenten met ADD en ADHD die in een vroeger stadium in de opleiding hulp zoeken. Begeleiding wordt dan geboden op het plannen en overzicht krijgen in de studie, maar ook het in beweging blijven en studie-uitstel gedrag tegen te gaan.

Opnieuw scoorde Viaa een 2e plaats in het Rapport Studeren met een functiebeperking van het CHOI (Centrum Hoger Onderwijs Informatie). Vooral de scores die studenten geven aan het begrip van docenten en medestudenten en de aanpassingen bij toetsen waren ruim boven het gemiddelde.

Rechtsbescherming studenten

Studenten van Hogeschool Viaa mogen bij een klacht of geschil rekenen op een onafhankelijke beoordeling en een rechtvaardige uitspraak.

Loket klachten, bezwaar en beroep

In 2018 zijn via het Loket klachten, bezwaar en beroep geen klachten, bezwaar- of beroepsschriften binnengekomen.

Klachtenfunctionaris College van Bestuur

In 2018 heeft de klachtenfunctionaris geen klachten behandeld.

Geschillenadviescommissie

In 2018 heeft de Geschillenadviescommissie één bezwaarschrift ontvangen. Deze zaak is in der minne geschikt.

College van Beroep voor de Examens

Het College van Beroep voor de Examens heeft in 2018 één beroepsschrift ontvangen. Dit beroepsschrift is niet-ontvankelijk verklaard.

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

In 2018 zijn geen zaken voorgelegd aan dit college.

Financiële ondersteuning

In het Algemeen deel van het Studentenstatuut van Hogeschool Viaa is beleid geformuleerd met betrekking tot het profileringsfonds. Het profileringsfonds van Viaa biedt financiële ondersteuning aan studenten op grond van par. 2a WHW. In 2018 zijn in totaal acht aanvragen ingediend, waarvan er twee werden afgewezen.
Aan de andere zes aanvragers kende het College van Bestuur ondersteuning toe op grond van persoonlijke omstandigheden. Er werden dit jaar geen bestuursbeurzen aangevraagd.
De financiële gegevens ten aanzien van het profileringfonds zijn opgenomen in het hoofdstuk Financiën. Het aantal ondersteunde studenten dat in dit hoofdstuk genoemd wordt, kan enigszins afwijken van het bovengenoemde aantal aanvragen. Dit komt doordat de ondersteuning van studenten wordt toegekend op één moment gedurende het kalenderjaar, terwijl de daadwerkelijke uitbetaling aan de aanvrager in veel gevallen over twee kalenderjaren heen loopt.

Studentenpastoraat

Hogeschool Viaa had in 2018 tot en met juli 2 studentenpastores in dienst, samen voor 0,6 fte. Een van beide studentenpastores is met ingang van eind juli met haar werkzaamheden bij Hogeschool Viaa gestopt, waarna met ingang van 1 augustus de formatie wordt ingevuld door 1 studentenpastor.
In de introductieperiode voor nieuwe studenten zijn 9 introductielessen gegeven.
In 2018 is de cursus ‘Geloof en Identiteit’ 2 keer gegeven, hier hebben in totaal 15 studenten aan deelgenomen.

Gedurende het jaar zijn er 85 studenten begeleid door de studentenpastores. In totaal hebben 373 gesprekken plaatsgevonden. Dat is gemiddeld iets meer dan 4 gesprekken per student.
Hieronder een overzicht welke onderwerpen de begeleiding betrof. Sommige studenten zijn op meerdere thema’s begeleid.

Tabel 6

Tabel 6
Thema's:
1. Psychisch en sociaal functioneren 43
2. Zelfbeeld 31
3. Rouw- en verliesverwerking 12
4. (Homo)seksualiteit 1
5. Seksueel misbruik 1
6. Verslaving 2
7. I.v.m. relatie (met niet-gelovige partner) 5
8. Gezinssituatie 10
9. Levens- en geloofsoriëntatie 9
10. Overig (bijv. studietwijfel, ziekte, stress) 4

Alumni

De relatie van Hogeschool Viaa met haar studenten eindigt niet na het afstuderen. Vanaf dat moment wordt deze nieuwe professional gezien als waardevolle alumnus en betrokken bij de wijze waarop Viaa het onderwijs wil vormgeven, de relatie met het werkveld onderhoudt en de wederzijdse uitwisseling van kennis wil beïnvloeden. In het alumnibeleid heeft Hogeschool Viaa als uitgangspunt een levenslange relatie te willen onderhouden met afgestudeerden. Deze relatie moet voor de alumni een meerwaarde hebben op kennis- en netwerkniveau.

Hogeschool Viaa hanteert een decentraal alumnibeleid, dat door de verschillende opleidingen/academies zelf wordt ingevuld. In 2018 werkten de opleidingen aan het optimaliseren van de registratie van de alumni en de overgang naar het contact met alumni via met name sociale media. De verschillende opleidingen organiseren jaarlijks een congres of netwerkbijeenkomst voor alumni en verzorgen nieuwsbrieven.

Educatieve Academie

We zien alumni als de ambassadeurs van onze opleiding. Met een steeds groter deel van onze alumni onderhouden we intensieve contacten, omdat zij als mede-opleider fungeren van onze studenten. Ook worden alumni actief benaderd om zitting te nemen in kenniskringen, pilots, werkplaatsen die we opzetten om gezamenlijk te werken aan versterking van onderwijskundige thema’s. Daarnaast blijkt dat een deel van de alumni na een inwerkperiode in het onderwijs een vervolgstap wil zetten qua opleiding. Dat biedt mogelijkheden voor instroom in de masteropleidingen die wij aanbieden in samenwerking met partners. De toegenomen eisen met betrekking tot de registratie in het lerarenregister biedt mogelijkheden om aanvullende trainingen te verzorgen op post-hbo-niveau voor onze alumni. Studenten die afstuderen worden middels een flyer geïnformeerd over de alumnigroep met de vraag zich actief aan te melden op LinkedIn.

Academie Health Care

Onze alumnigroep op LinkedIn bestaat uit 239 leden. Er wordt vooral met elkaar gecommuniceerd binnen die LinkedIn-groep. Dit geeft mogelijkheden om alumni te bereiken en kennis met elkaar te delen. Daarnaast is er een algemeen alumnibestand binnen Viaa met duizend leden. Geprobeerd wordt dit (mail)bestand actueel actueel te houden. Een eigen goed werkend CRM systeem zou daarbij helpend zijn.

Binnen de Academie Health Care heeft een docent de regie met betrekking tot het alumnibeleid en de afstemming met de groep Alumni Actief. Dit is een groep van drie oud-studenten die sinds 2016 actief zijn in het organiseren van activiteiten en het informeren van de alumnigroep. Ook denken zij mee over de onderwerpen voor de nieuwsbrief. Eenmaal per twee maanden is er contact tussen deze groep ‘Alumni Actief’ en de alumnicoördinator van de opleiding. Studenten die afstuderen worden middels een flyer geïnformeerd over de alumnigroep met de vraag zich actief aan te melden op LinkedIn. In 2017 is er een alumniavond geweest over LEAN werken, geleid door een alumni en over het BN2020 beroeps- en opleidingsprofiel. In 2018 was het thema: Hoe zorg jij voor een goed leerklimaat BN2020 en wat houdt jou bezig... 

Een aantal alumni heeft in 2018 een blok onderwijs gedoceerd, als vervanger bij zwangerschapsverlof van docenten.

Tot slot zijn alumni betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. Een groep van vijf à zes oud- studenten denkt mee in de ontwikkeling van onderwijseenheden. Zij lezen mee en geven feedback op de inhoud en schrijven praktijkgerichte casuïstiek voor de verschillende modules. Dit zijn alumni die in verschillende onderdelen van de zorg werkzaam zijn en ons dienen met actuele kennis van de praktijk. Het netwerk maakt het mogelijk om ook werkzaamheden van alumni in hun rol als verpleegkundige via de groep voor het voetlicht te brengen. Het blijft op die manier mogelijk een relatie te onderhouden en oud-studenten te volgen in hun professionele ontwikkeling.

Academie Social Work & Theologie

De opleiding Social Work onderhoudt contact met hun alumni door middel van het SW-alumninetwerk. Hiervoor bestaat een netwerkbestuur. Het bestuur onderhoudt de SW-alumnigroep op Facebook en LinkedIn. Beide groepen hebben ongeveer driehonderd leden. Er wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de betreffende groepen, ook steeds meer voor het delen van vacatures. Ook bij de opleidingen GPW en GL is verder gewerkt aan het opzetten van een goed alumninetwerk. Alumni van Social Work & Theologie worden ingezet bij gastcolleges en activiteiten van kwaliteitszorg en voorlichting. Jaarlijks wordt er een alumnibijeenkomst gehouden. Voor Social Work was er één in september 2018 tijdens Viaa Open en voor Theologie staat er in 2019 één gepland.

Tot slot

We kunnen concluderen dat belangrijke stakeholders als onze studenten, onze afgestudeerden en onze werkveldpartners de kwaliteit van onze opleidingen als goed ervaren. Dat deze stakeholders royaal bereid zijn om mee te denken over verbetermogelijkheden is daarbij een groot goed. Tegelijkertijd zien alle academies in deze ‘tevredenheid’ geen reden om achterover te leunen, maar werken zij gestaag door aan het verbeteren en up-to-date houden van haar onderwijsprogramma’s. Het willen werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering behoort tot het DNA van onze docenten- en onderzoeksteams.