Verslag van de Raad van Toezicht

Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak het toezien op het beleid van het College van Bestuur (CvB), op de algemene gang van zaken in de Stichting, de hogeschool en het bewaken van de doelstelling en grondslag van de Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool. Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde, adviseert en stimuleert het College van Bestuur en ondersteunt het College inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerkvorming.
Bij de invulling van zijn taak hanteert de Raad het Toetsingskader Raad van Toezicht van Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool. De taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Reglement Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn, conform art. 10.3d WHW, duidelijk onderscheiden. Deze onafhankelijkheid van de leden van de RvT is vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring RvT (als gevolg van artikel 17.2 van het reglement RvT) vastgesteld in 2015; deze verklaring is ondertekend door alle leden van de RvT.

Daarmee voldoet de bestuursstructuur van Hogeschool Viaa aan de beginselen van Goed Bestuur. In de statuten en in het Bestuursreglement van Hogeschool Viaa committeert het College van Bestuur zich aan de Branchecode Goed Bestuur (2013) van de sector hbo. Over Goed Bestuur werden door de RvT en het CvB gedurende het jaar gesprekken gevoerd.

De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld:

 • de Auditcommissie;
 • de Remuneratiecommissie.

Hieronder wordt beschreven welke thema’s in 2018 aan de orde zijn geweest in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Vervolgens kunt u lezen welke werkzaamheden door de commissies van de RvT zijn verricht en hoe de Raad van Toezicht was samengesteld in 2018.

Activiteiten en thema’s/onderwerpen

De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 zes maal, waarvan twee maal met de Medezeggenschapsraad (MR), op 20 april en op 12 oktober. De RvT en de MR hebben in de vergadering van april gesproken over:

 • functioneren College van Bestuur;
 • ontwikkeling instroom nieuwe studenten;
 • renovatie gebouw: plan van eisen interieurvernieuwing.

Tijdens de gezamenlijke vergadering in april van de RvT en de MR is (in afwezigheid van het CvB) ook het functioneren van het CvB aan de orde geweest en de vervanging van de voorzitter CvB in verband met  ziekte.

Tijdens de vergadering van 12 oktober van de RvT en de MR is uitvoerig gesproken over het concept addendum Strategisch Plan, in het kader van het sectorakkoord.

Belangrijke agendapunten voor de Raad van Toezicht in 2018 lagen op het terrein van het strategisch en financieel beleid van de hogeschool. Tijdens meerdere vergaderingen zijn de financiële rapportage van de hogeschool, de meerjarenbegroting en de daaraan gekoppelde taakstellingen aan de orde geweest. Tevens is steeds de voortgang van het renovatietraject onderwerp van gesprek geweest en de daarbij behorende financiële rapportage. In het verlengde van het vastgestelde Strategisch Plan 2017-2020 is PvA addendum Strategisch Plan en het concept van het addendum besproken.

In de vergaderingen is aandacht geweest voor de wijze waarop Hogeschool Viaa met andere instellingen voor hoger onderwijs samenwerkt: zowel regionale (zoals de Zwolse8 en de samenwerking ontwikkeling Campus Kind & Educatie in samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle en ROC Landstede) als landelijke (zoals de Vereniging Hogescholen, Radiant en de samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek). Er is gesproken over de uitnodiging van de RvT aan de KPZ over samenwerking in Radiant.

Tot slot is ook de samenwerking met de christelijke hogescholen Driestar Educatief Gouda en Christelijke Hogeschool Ede besproken.

De RvT acht het van groot belang dat Hogeschool Viaa, juist vanwege haar identiteit, stevig maatschappelijk verankerd is. In de vergaderingen is daarom aandacht geweest voor de wijze waarop vanuit Hogeschool Viaa – en specifiek vanuit de verschillende academies – contact wordt onderhouden met externe stakeholders ten aanzien van ontwikkeling van beleid en de uitvoering daarvan. Ook de uitwisseling met andere relevante organisaties, zoals zorginstellingen etc., is daarbij aan de orde geweest.

Op het gebied van het financieel beleid behandelde de Raad van Toezicht:

 • financiële tertaalrapportage 2017;
 • het jaarverslag en de jaarrekening over 2017;
 • hoofdlijnen begroting 2019, begrotingskader en begrotingsproces;
 • maatregelen taakstelling meerjarenbegroting 2018-2022;
 • de meerjarenbegroting 2018-2022;
 • de accountantsverklaring;
 • accountantsverslag KPMG.

De Auditcommissie deed tijdens de vergaderingen steeds verslag van haar besprekingen, waaronder de tertaalrapportages, die overigens alle RvT-leden ontvangen, de begroting, meerjarenbegroting, huisvestingsbeleid en renovatie.

In de vergaderingen van de RvT is meerdere malen aandacht besteed aan de uitvoer van het renovatieproces. Er is inzicht gegeven door middel van de voortgangsrapportages renovatie. De kosten van de renovatie zijn op hoofdlijnen binnen de begroting gebleven. De kosten zijn goed in beeld en de beheersing was op orde.
De belangrijkste reden voor het besluit tot renovatie is geweest dat het binnenklimaat van het gebouw voor medewerkers, studenten en andere bezoekers drastische verbetering behoeft. Tegelijkertijd weerspiegelt de uitstraling van het gebouw na renovatie meer de wens van Hogeschool Viaa om haar missie ‘als je gelooft in je werk’ op een kwalitatief goede, overtuigende manier te verwezenlijken in het hier en nu. Het interieur is volgens de studenten wel aan een upgrade toe.

Wat betreft het identiteitsbeleid is de ontwikkeling naar een Bijbelgetrouw christelijk kenniscentrum in het licht van het nieuwe Strategisch Plan nader besproken. De nieuwe naam past beter bij de missie, het huidige karakter van de hogeschool en de ontwikkelingen die we zien naar de toekomst. Hogeschool Viaa wil onder de nieuwe naam voluit christelijk, ingebed in de gereformeerde traditie, haar missie uitdragen en realiseren. Het nieuwe Strategisch Plan is doortrokken van dat principe. In de herfst is een studiedag gehouden over de identiteit: Waar staat Hogeschool Viaa voor?  Hoe is de doorwerking in de organisatie?  Welke ontwikkelingen doen zich voor? Aan de studiedag namen leden RvT, CvB, BO, MR, lectoren en stafmedewerkers deel.

In 2017 zijn voor het eerst de Innovatievouchers uitgereikt. In 2018 heeft het CvB opnieuw innovatievouchers toegekend, op basis van het rapport van de jury, onder voorzitterschap van RvT-lid Van den Berg.  Het gaat om de initiatieven: ‘Video in het onderwijs’ en ‘het Maatjesproject’. De RvT heeft kennis genomen van de ontwikkelingen vanuit de vouchers 2017.

In het verslagjaar heeft de RvT meermalen stilgestaan bij het kwaliteitsbeleid van de hogeschool. Het is verheugend dat we ook in 2018 hoog genoteerd stonden in bijvoorbeeld de Keuzegids Hoger Onderwijs. Tevens is onderwerp van gesprek de wijze waarop de rollen van de RvT en het CvB zich tot elkaar verhouden als het gaat om kwaliteitszorg.

In het kader van de Imago en marketingstrategie is  inhoudelijk stilgestaan bij de naamsbekendheid van Viaa na de naamswijziging sinds 2014. Ook is er aandacht geweest voor de vraag naar christelijk onderwijs versus studenten die steeds meer kiezen voor kwaliteit, identiteit en kleinschaligheid. In dat verband is een gezamenlijke conferentie met de ZEG Hogescholen gehouden om de trends en ontwikkelingen met elkaar door te nemen. In dat kader is ook besproken op welke wijze verder vorm te geven is aan de mogelijkheden om de studentenpopulatie te laten toenemen en op welke wijze deze genoemde aandachtspunten een plek kunnen krijgen in een strategisch marketingplan. De RvT heeft het besluit van het CvB tot het beëindigen van de numerus fixus bij de opleiding HBO-V goedgekeurd.

De volgende bestuurlijke zaken zijn aan de orde geweest:

 • jaarverslagen van de RvT en het CvB over 2017;
 • evaluatie van het functioneren van de RvT;
 • samenstelling van de RvT;
 • rooster van aftreden.

De vergoeding van de RvT, vastgelegd in de regeling die is vastgesteld in april 2013, is geëvalueerd in december 2017 en gewijzigd. De bedragen werden aangepast.

De RvT heeft zich in 2018 , via bezoeken aan de RvT en de gehouden presentaties door de directeuren en andere betrokkenen, op de hoogte gesteld van de strategische vragen van de Educatieve Academie (op 16 februari) en van de werkzaamheden van de stafdiensten (op 22 juni). Deze bezoeken in de vergadering van de RvT worden over en weer zeer op prijs gesteld. De RvT wil met deze bijeenkomsten contact houden met en kennis opdoen over de kern van Hogeschool Viaa, namelijk het primair proces van onderwijs en onderzoek. Dit komt zijn werk als toezichthouder ten goede.

Verslag van de Auditcommissie

Leden van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht zijn de heer R.D. Schoonbeek RA (voorzitter) en mevrouw A. Poolen-Van den Brink MHBA (lid). De commissie heeft in 2018 twee keer vergaderd en o.a.de volgende documenten besproken:

 • begroting 2019;
 • jaarrekening 2017 met het CvB (bij de vergadering over de jaarrekening waren ook de accountant, de controller en het hoofd administratie aanwezig);
 • managementletter 2017;
 • accountantsverslag 2017;
 • tussentijdse interne (financiële) verslaggeving per 4 maanden.

De Auditcommissie heeft tot taak de RvT over deze zaken te adviseren, wat ook steeds gebeurd is. De commissie besprak in de loop van het jaar verschillende dossiers met het CvB, onder andere:

 • instroomcijfers/studentenaantallen;
 • financieel meerjarenbeleid;
 • financiële kant van de renovatie;
 • voortgangsrapportages renovatie;
 • overige financiële analyse;
 • conclusies en maatregelen die nodig zijn om de hogeschool financieel gezond te houden.

Verder heeft de commissie eind 2018 een viertal offertes beoordeeld van geselecteerde accountantskantoren ter voorbereiding op de benoeming van het externe accountantskantoor voor de controle van de jaarrekening vanaf het verslagjaar 2019.

De Auditcommissie werkt op basis van het reglement dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Verslag van de Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie werd in 2018 gevormd door de heren C.S. Balkenende (voorzitter) en T. Abbo (lid). Gebruikelijk vond maandelijks een zogenaamd voorzittersoverleg plaats tussen de voorzitter van het CvB en de voorzitter van de RvT. Helaas is dit in 2018 door ziekte van de voorzitter van het CvB anders gelopen, zie hieronder bij Terugblik. Het hele jaar 2018 heeft vanuit de Remuneratiecommissie en in de tweede helft van 2018 met actieve betrokkenheid en ondersteuning vanuit de vicevoorzitter, frequent, zeker maandelijks, overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het CvB, zowel formeel in het kader van de wet Poortwachter, als inhoudelijk rondom zaken Viaa betreffend, als collegiaal belangstellend en betrokken bij het welzijn van de voorzitter. Ook met de plaatsvervanger van Jacob Schaap, Robertha Langenberg-Klok, heeft in 2018 periodiek overleg plaatsgevonden.  Inmiddels is, zoals aangegeven bij de Terugblik, een aanvang gemaakt om te komen tot opvolging van Jacob Schaap in zijn rol als voorzitter van het CvB. De RvT gaat er van uit dat Viaa bestuurd dient te worden door een fulltime voorzitter (m/v) van het CvB. De afgelopen periode, waarbij Robertha Langenberg-Klok parttime vervanger is geweest, is zeer goed verlopen, mede door de bijdrage vanuit leden van het Beleidsoverleg. Deze situatie is echter ook belastend geweest voor alle betrokkenen en biedt geen duurzame structuur. Daarom is ons streven om per schooljaar 2019-2020 een nieuwe bestuursvoorzitter  te kunnen benoemen. Onder regie van de Remuneratiecommissie, in samenwerking met de vicevoorzitter, is in 2018 onderzoek gedaan naar de gewenste topstructuur van Viaa in combinatie met de inmiddels zeer waardevol gebleken positie en rol van het Beleidsoverleg. De RvT heeft de aanbevelingen van dit onderzoek overgenomen en vastgesteld dat de bestaande topstructuur van Viaa uitgangspunt blijft voor de procedure voor werving en selectie van een nieuwe voorzitter.

Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2018 niet gewijzigd. De termijn van de heer J.S. van den Berg eindigde per 1 september, hij is herbenoemd tot 31 augustus 2022.

De Raad bestond in 2018 uit de volgende leden: 

 • De heer C.S. Balkenende te Zwolle, geb. 8 april 1962 te Goes.
  - Algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.
  - Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Wadinko N.V. te Zwolle; adviseur en executive coach.
  - Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratiecommissie.
  - Eerste termijn: 1 januari 2017-1 januari 2021.
   
 • De heer mr. T. Abbo LLM te Dirksland, geb. 16 augustus 1963 te Renkum.
  - Werkzaam als advocaat (Abbo Van Tricht Advocaten, Middelharnis).
  - Nevenfuncties: secretaris St. Vrienden van de Wegwijzer te Middelharnis; secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk; lid Raad van Commissarissen Woongoed GO, Middelharnis.
  - Lid Remuneratiecommissie.
  - Tweede termijn: 1 juli 2015-31 december 2019.
   
 • De heer dr. ir. J.S. van den Berg te Hattem, geb. 4 april 1949 te Apeldoorn.
  - Gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido de Brès Scholengemeenschap Amersfoort.
  - Nevenfuncties: directeur van ‘Van den Berg Consultant, analytisch advies en begeleiding’; voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa.
  - Vicevoorzitter Raad van Toezicht.
  - Tweede termijn: 1 september 2018-31 augustus 2022.
   
 • Mevrouw A. Poolen-Van den Brink MBA-H te Nijkerk, geb. 2 mei 1973 te Nijkerk.
  - Voorzitter Raad van Bestuur Stichting ZorgAccent, Almelo.
  - Lid bestuur en lid commissie automatisering brancheorganisatie ActiZ.
  - Lid bestuur Korsakov Kenniscentrum (KKC)
  - Lid Auditcommissie.
  - Eerste termijn: 1 september 2015-1 september 2019.
   
 • De heer R.D. Schoonbeek RA te Zwolle, geb. 25 juli 1966 te Assen.
  - Directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants.
  - Nevenfuncties: penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal; penningmeester Stichting Zwolle Unlimited; bestuurslid Rotaryclub Zwolle;.
  - Lid Auditcommissie.
  - Tweede termijn: 1 april 2017-1 april 2021.
   
 • De heer drs. G.J.M. Segers te Hoogland, geb. 9 juli 1969 te Lisse.
  - Voorzitter Tweede Kamerfractie ChristenUnie.
  - Nevenfuncties: lid Raad van Advies IFES-Nederland; columnist Nederlands Dagblad.
  - Lid.
  - Tweede termijn: 1 oktober 2016-30 september 2020.

Bezoldiging

Het Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Toezicht is gewijzigd met ingang van 1 juli 2017. De wijziging is vastgesteld in december 2017. Het past binnen de kaders van de WNT en is vastgesteld overeenkomstig de ontwikkelingen die gerapporteerd werden door de Vereniging Toezichthouders Hogescholen. In 2018 is dit beleid ongewijzigd gebleven.
Voor de specificatie van de bezoldiging van de leden CvB verwijzen wij naar de jaarrekening (model WNT).

Terugblik

De Raad van Toezicht is dankbaar voor al het werk dat in 2018 is verzet. De raad ervaart ook een schaduwrand aan al het goede dat in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Het plotselinge uitvallen van Jacob Schaap als voorzitter van het College van Bestuur heeft veel impact gehad. Allereerst voor Jacob, zijn vrouw en familie. Daarnaast ook heel direct voor de leden van het beleidsoverleg en het secretariaat en andere medewerkers die in nauwe samenwerking aan Jacob verbonden waren. We zijn blij met het relatief goede herstel van Jacob, in het besef dat volledig herstel zal uitblijven. In de loop van het jaar werd gaandeweg duidelijker dat dit hoogst waarschijnlijk ook gevolgen zou hebben voor zijn inzetbaarheid als voorzitter van het College van Bestuur. Inmiddels heeft de huidige voorzitter meegedeeld dat hij aan het einde van het schooljaar 2019-2020 zijn functie zal neerleggen; de RvT heeft overeenkomstig besloten. Een traject om te komen tot opvolging is inmiddels in gang gezet.

De Raad is zeer grote erkentelijkheid verschuldigd aan de leden van het Beleidsoverleg en het secretariaat. Daarbij bedanken we in het bijzonder ook Robertha Langenberg-Klok die gedurende het hele jaar, naast haar functie als directeur van de Academie Health Care, de functie van voorzitter CvB heeft vervangen, van nagenoeg fulltime aan het begin van het jaar tot ongeveer 50%  in de afgelopen maanden.

Hogeschool Viaa heeft gedurende 2018 onder de hiervoor geschetste omstandigheden, grote veerkracht getoond. Omvangrijke projecten hebben normaal doorgang gevonden en nieuwe initiatieven zijn gestart. Letterlijk en figuurlijk in het oog springend is het in 2018 opgeleverde gerenoveerde pand waarin Viaa is gehuisvest. De feestelijke opening, inclusief de aanwezigheid van de huidige voorzitter CvB, was een van de hoogtepunten van het jaar.

Daarnaast bleek uit de Keuzegids Hbo 2018 dat de opleidingen Verpleegkunde, Social Work en Godsdienst-Pastoraal Werk van Hogeschool Viaa opnieuw behoren tot de beste hbo-opleidingen van Nederland. Een groot compliment aan alle medewerkers van onze hogeschool die, samen met het werkveld, hard werken aan de kwaliteit van onze opleidingen.

Voor de leden van de Raad van Toezicht was 2018, gezien de omstandigheden, ook een relatief inspannend jaar. Met name de leden van de Remuneratiecommissie, in samenwerking met de vicevoorzitter, hebben intensief contact onderhouden met alle betrokkenen van  het CvB en het Beleidsoverleg. Dit krijgt in 2019 vervolg met een goed afgestemd proces om te komen tot benoeming van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur.

Hogeschool Viaa is een hogeschool met een eigen christelijke identiteit. Dat is geen statisch gegeven. De maatschappij waarin wij leven is voortdurend in beweging. We hebben ons steeds opnieuw te verhouden tot allerlei nieuwe vraagstukken. Ook de kerkelijke kaart van Nederland verandert. Dit raakt ook de medewerkers van Viaa en hun visie op geloof, werk en samenleving. Nadenken over onze identiteit is daarmee een belangrijk en continu proces. Dat betekent nadenken en in gesprek zijn over wat de kern is van onze identiteit en wat daarvan de relevantie en vertaling is naar onze positie als hogeschool, naar ons onderwijs en ons onderzoek. In 2018 hebben we als CvB, Beleidsoverleg, RvT en andere betrokkenen van Viaa, een werkconferentie gehouden om hierover diepgaand door te spreken. Nadere uitwerking hiervan zal in 2019 plaatsvinden.

‘Als je gelooft in je werk’, blijft de missie van waaruit wij werken bij Viaa, de basis voor ons handelen. We zijn dankbaar voor 2018 en vol vertrouwen voor de toekomst!

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van de Raad d.d. 26 april 2019.