Voorwoord

Voorwoord

Hogeschool Viaa is een dynamische hogeschool. We profileren ons als centrum van kennis dat vanuit kwaliteit betrokken is op zijn omgeving en vanuit die betrokkenheid een actieve bijdrage levert aan de uitwisseling van kennis en ontwikkeling van professionals. De vormgeving van praktijkgericht onderzoek en advies kan richting geven bij vraagstukken die spelen in de verschillende beroepspraktijken. We mogen ons daarbij geleid weten door ons geloof in God. Als medewerkers, bestuurders en toezichthouders van Hogeschool Viaa geloven wij dat Jezus Christus ons de weg wijst naar de Bron van Levend Water, naar God. Bij wie drinkt van deze Bron, welt bezieling op van binnenuit. Vanuit die bezieling doen wij ons werk.

Vanwege onze identiteit willen we onze studenten breed vormen. Daarbij gaat het om de hele mens: hart, hoofd en handen. Viaa wil een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talenten. Wij bieden onze studenten en cursisten tijdens hun studie daarbij meer aan dan kennis en professionele vaardigheden. Op basis van een brede maatschappijoriëntatie zetten we sterk in op de persoonlijke begeleiding en attitudeontwikkeling. Persoonlijk contact met onze studenten is hiervoor erg belangrijk: zij worden door ons gekend en gezien. We zijn dankbaar dat die kwaliteit van Hogeschool Viaa door studenten en werkveld wordt gewaardeerd en tot hoge rankings leidt.

In 2018 maakte Hogeschool Viaa weer mooie stappen. De instroom kwam uit boven onze streefdoelen. In vergelijking met de landelijk hogere instroom konden wij nog net iets meer studenten verwelkomen. Daar zijn we heel blij mee, omdat we het vorige jaar duidelijk onder dat gemiddelde zaten. In 2018 werd ook ons prachtig gerenoveerd gebouw opgeleverd, waarbij een grote stap in duurzaamheid, of beter gezegd rentmeesterschap gezet kon worden. We zijn door de renovatie van het gebouw van energielabel G naar energielabel A/A+ gegaan. Of het A+ wordt weten we pas wanneer de WKO-installatie volledig in bedrijf is. Dan zal er opnieuw gemeten worden. De uitstraling van het gebouw past nu bij wat we willen zijn: een moderne hogeschool, transparant, met het gezicht naar buiten.

Een ander mooi resultaat in 2018 betreft, zoals hierboven al aangegeven, de kwalificatie van onze opleidingen. In de Keuzegids en bij Elsevier kwamen onze opleidingen goed uit de verf. Al onze opleidingen in de Keuzegids 2018/2019 staan op de plaatsen 1, 2 of 3. De opleiding Verpleegkunde (HBO-V) van Hogeschool Viaa is volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs voor het zesde jaar op rij de beste opleiding van Nederland en heeft het predicaat ‘Topopleiding’. Met die beoordelingen zijn we blij en het stemt ons tot dankbaarheid. Het behalen van die scores is niet een doel op zich, want het gaat er om dat we studenten vanuit onze identiteit zo goed als mogelijk willen toerusten voor hun start in het beroep waarvoor ze gestudeerd hebben en/of voor verdere studie.

In 2018 hebben we het praktijkgerichte onderzoek in onze hogeschool geherstructureerd. Het praktijkgerichte onderzoek is gepositioneerd gebleven in de academies, dicht bij de opleidingen. Wel zijn doelen geformuleerd waarop de drie lectoraten samenwerken. Dat is voor de komende tijd het interprofessioneel werken met Jeugd. Tevens zijn de werkprocessen rond onderzoek gestroomlijnd en geüniformeerd voor de verschillende lectoraten. Deze aanpassing in ons onderzoek ging gepaard met een groot draagvlak onder de docent-onderzoekers en lectoren. Het praktijkgerichte onderzoek in de verschillende academies werpt z’n vruchten af, voor zowel het onderwijs als voor het werkveld. Viaa levert met het onderzoek een actieve bijdrage aan de actuele maatschappelijke vraagstukken, werken in ketens, aandacht voor jeugd, discussies over palliatieve zorg en voltijd leven en de vormgeving van onderwijs aan kinderen.

Ten slotte willen we vermelden dat er een addendum Strategisch Plan is vastgesteld in verband met het Sectorplan/kwaliteitscriteria. Daarvoor is een interactief proces opgezet dat geleid heeft tot duidelijke doelen en soms ook heel concrete ideeën en adviezen, die zijn verwerkt in het plan. Onderdeel van het plan is de verdere renovatie van ons gebouw, in lijn met de zogenaamde voorinvesteringen. Na buiten is in de komende jaren de binnenkant aan de beurt. Er is al een interieurplan gereed, waarin de input van medewerkers en studenten is verwerkt.

Hogeschool Viaa legt met dit jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid in 2018. Daarnaast verschaffen we inzicht in de resultaten die we bereikt hebben. De jaarverslagen over 2018 van de Raad van Toezicht en van de niet bekostigde instelling Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle (27VY) zijn als separate onderdelen opgenomen in het voorliggende verslag.

Namens het College van Bestuur van Hogeschool Viaa,

 

A.R. (Robertha) Langenberg-Klok MScN, bestuurder a.i.
Drs.  J.D. (Jacob) Schaap MPM, voorzitter